You Are Here: Home » Admission, Programs Update » วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร Executive MBA สำนักงานขอนแก่น

KKU

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Executive MBA

คุณสมบัติของผู้สมัคร
•    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รองรับ
•    มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
•    การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
1.    ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.    สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
3.    สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.    หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ วิทยาลัยฯ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน ของทุกปี ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของวิทยาลัยฯได้ทาง หน้าเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม http://mba.kku.ac.th/index.php

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook