You Are Here: Home » Europe, Inter, Scholarship » Scholarship Program of The French Embassy

Scholarship Program of The French Embassy

Scholarship Program of The French Embassy

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศสในปีการศึกษา 2554-2555 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ภายใต้นโยบายการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมายัง

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
แผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

ภายในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2554

เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และการประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศฝรั่งเศส สามารถติดต่อหน่วยงาน Campus France เพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ (ที่อยู่ – เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือโทร 02 6272112-4 หรืออีเมล – bangkok@campusfrance.org เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 14.00 น. – 17.00 น.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุณาติดต่อคุณศลิษา ลิ่มสกุล (อีเมล – salisa.limsakul@diplomatie.gouv.fr หรือโทร 02 6272100)

*******************************************

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook