You Are Here: Home » Admission, Programs Update » วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครหลักสูตร Y-MBA รุ่นที่ 2 กรุงเทพ ฯ

BU_Y-MBA

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครหลักสูตร Y-MBA รุ่นที่ 2 กรุงเทพ ฯ

Y-MBA รุ่นที่ 2 กรุงเทพ ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ แนบมากับใบสมัครหรือมีธุรกิจส่วนตัว
3. มีอายุ 22 ปีขึ้นไป จนถึงวันสมัคร
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การสมัคร
จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม  2554

สอบสัมภาษณ์
วันที่  29 มกราคม 2554
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 26-30 มีนาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 30 มกราคม 2554
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
และ หลังจากวันสอบ 1 วัน

การายงานตัวและลงทะเบียน หลังจากวันประกาศผลสอบ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 5 มีนาคม 2554
วันที่ 19 มีนาคม 2554
วันที่ 26-30 มีนาคม 2554

ปฐมนิเทศ เดือนมีนาคม 2554
เปิดเรียน เดือนมีนาคม 2554
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 3วัน เวลา 18.30-21.30น.

หลักฐานประกอบการสมัคร
–  สำเนาหนังสือรับรองปริญญา จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี )
–  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนยศ จำนวน  1  ชุด  (ถ้ามี )
– รูปถ่ายสีขนาด  2  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ  ห้ามเป็นรูปสวมชุดครุย และไม่ถ่ายจากคอมพิวเตอร์  จำนวน  4  รูป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี

จำนวน 195,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแบ่งชำระเป็น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1       วันรายงานตัว                                                50,000    บาท
งวดที่ 2       เดือนพฤษภาคม 2554         45,000    บาท
งวดที่ 3       เดือนกันยายน 2554          40,000   บาท
งวดที่ 4       เดือนมกราคม 2555          30,000   บาท
งวดที่ 5       เดือนพฤษภาคม 2555         30,000    บาท
รวมทั้งสิ้น        195,000  บาท

“มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ”

ค่าใช้จ่ายนี้รวมสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
1. การเหมาจ่ายค่าธรรเนียมการศึกษา่ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
2. เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3. กระเป๋าเอกสาร
4. อาหารและชากาแฟ
5. ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
6. เสื้อสูทพิธีการ

รายวิชา

15 รายวิชา 45 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
1.     เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ
2.     การบัญชีการเงิน
3.     การจัดการพฤติกรรมองค์กร
4.     การจัดการการเงิน
5.     การตลาดเชิงกลยุทธ์
6.     การผลิตและการจัดการดำเนินงาน
7.     การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.     สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
9.     การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
10.     การวิจัยการจัดการ และการให้คำปรึกษา

รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์
1.     การบริหารภาษีอากร
2.     การจัดการโครงการ
3.     การบัญชีบริหาร
4.     การศึกษาเฉพาะเรื่อง ทางบริหารธุรกิจ

รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
1.     อนุพันธ์การเงิน และการจัดการความเสี่ยง
2.     สัมมนาการจัดการการเงิน
3.     การลงทุน
4.     กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
5.     การจัดการโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่าย
6.     การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
7.     ปรัชญา
8.     ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
9.     การบริหารคุณภาพ  และการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์
10     ภาษาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
11.     นโบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน
12.     กฎหมายธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การเมือง

Download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.ex-mba.edu/New_stu/Bkk/Y-MBA%202%20%20BKK%202/Index.html
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ex-mba.edu/

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook