You Are Here: Home » Admission, Programs Update » วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครหลักสูตร Y-MBA รุ่นที่ 21 ศูนย์เรียนสระบุรี

BU_Y-MBA

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์เรียนสระบุรี

Y-MBA รุ่นที่ 21 ศูนย์เรียนสระบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีประสบการณ์ในการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
3. มีเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การสมัคร
จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม  2554

สอบสัมภาษณ์
วันที่  29 มกราคม 2554
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 26-30 มีนาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 30 มกราคม 2554
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
และ หลังจากวันสอบ 1 วัน

การายงานตัวและลงทะเบียน หลังจากวันประกาศผลสอบ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 5 มีนาคม 2554
วันที่ 19 มีนาคม 2554
วันที่ 26-30 มีนาคม 2554

ปฐมนิเทศ เดือนมีนาคม 2554


เปิดเรียน
เดือนมีนาคม 2554

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.

1.สมัครด้วยตนเองที่และสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศึกษาสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  อ.เมือง จังหวัดสระบุรี 10800   โทรศัพท์ 036-230205  โทรสาร 036-230204
* พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 500 บาท
2.สมัครทางไปรษณีย์
แนบหลักฐานการสมัครและชำระค่าสมัครโดยสั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจำนวน 550 บาท ตามที่อยู่ข้างล่าง

การสั่งจ่ายธนาณัติ ระบุสั่งจ่ายให้ นายบรรพต วิรุณราช
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร.038-394900, 038392018-19

หมายเหตุ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จ

หลักฐานประกอบการสมัคร
–  สำเนาหนังสือรับรองปริญญา จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาใบแสดงผลการเรียน ( Transcript )  จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  จำนวน 1 ชุด ( ถ้ามี )
–  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนยศ จำนวน  1  ชุด  ( ถ้ามี )
– รูปถ่ายสีขนาด  2  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ  ห้ามเป็นรูปสวมชุดครุย และไม่ถ่ายจากคอมพิวเตอร์  จำนวน  4  รูปุด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี
จำนวน 195,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมสิ่งต่างๆต่อไปนี้

งวดที่ 1        วันรายงานตัว                                                   50,000    บาท
งวดที่ 2       เดือนพฤษภาคม 2554                                   45,000    บาท
งวดที่ 3       เดือนกันยายน 2554                                      40,000   บาท
งวดที่ 4       เดือนมกราคม 2555                                       30,000   บาท
งวดที่ 5       เดือนพฤษภาคม 2555                                   30,000    บาท
รวมทั้งสิ้น        195,000  บาท

1.ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 4 วิชา (บัญชี / การเงิน / สถิติ / เศรษฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
2.ค่ากิจกรรมสำหรับพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร
3.เอกสารประกอบการเรียน
4.ค่าศึกษาดูงานในประเทศ
5.ค่าสอบประมวลความรู้
6.เสื้อสูทเบรเซอร์ อาหารว่าง
7.กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิม
8.ค่าสอบงานนิพนธ์

“มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ”

รายวิชา
15 รายวิชา 45 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
1.     เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ
2.     การบัญชีการเงิน
3.     การจัดการพฤติกรรมองค์กร
4.     การจัดการการเงิน
5.     การตลาดเชิงกลยุทธ์
6.     การผลิตและการจัดการดำเนินงาน
7.     การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.     สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
9.     การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
10.     การวิจัยการจัดการ และการให้คำปรึกษา

รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์
1.     การบริหารภาษีอากร
2.     การจัดการโครงการ
3.     การบัญชีบริหาร
4.     การศึกษาเฉพาะเรื่อง ทางบริหารธุรกิจ

รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
1.     อนุพันธ์การเงิน และการจัดการความเสี่ยง
2.     สัมมนาการจัดการการเงิน
3.     การลงทุน
4.     กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
5.     การจัดการโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่าย
6.     การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
7.     ปรัชญา
8.     ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
9.     การบริหารคุณภาพ  และการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์
10     ภาษาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
11.     นโบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน
12.     กฎหมายธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ex-mba.edu/New_stu/Saraburi/Y-MBA%2021%20Saraburi%202/Index_Y-MBA%2021.html

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook