You Are Here: Home » Admission, Programs Update » วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครหลักสูตร MBA สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่น 13 ศูนย์เรียนนนทบุรี

BU_MBA

MBA สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่น 13 ศูนย์เรียนนนทบุรี

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครหลักสูตร MBA สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่น 13 ศูนย์เรียนนนทบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี     โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรที่ทำงานแนบมากับใบสมัคร
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การสอบสัมภาษณ์ และจากเอกสารการสมัคร (ผู้ยื่นใบสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อนในกรณีที่คุณสมบัติเท่ากัน)

เส้นทางไปวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ศูนย์ศึกษานนทบุรี สำนักงานสปร.
เส้นทางที่ 1 มาจากทางด่วนขั้นที่ 2 ลงทางด่วนวงศ์สว่างแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเรื่อย ๆ จนถึงสี่แยกแครายจึงเลี้ยวซ้าย ตรงมาจนถึงสามแยกโรงพยาบาลศรีธัญญา เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ตรงมาจะเห็นป้ายทางเข้าสำนักงาน ก.พ.
เส้นทางที่ 2 มาจากพระราม 5  ขึ้นสะพานพระราม 5 ตรงขึ้นไปจนถึงสะพานอีก 1 สะพาน หลังจากลงสะพานนี้แล้วชิดขวาจะเจอสามแยกโรงพยาบาลศรีธัญญา จึงค่อยเลี้ยวซ้าย ตรงมาจะเห็นป้ายทางเข้าสำนักงาน ก.พ. อยู่ด้านซ้ายมือ
เส้นทางที่ 3 มาจากปากเกร็ด ตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงสี่แยกแคราย และตรงขึ้นไปอีก จนถึงสามแยกโรงพยาบาลศรีธัญญาจึงค่อยเลี้ยวซ้าย ตรงมาจะเห็นป้ายทางเข้าสำนักงาน ก.พ. อยู่ด้านซ้ายมือ
เส้นทางที่ 4 มาจากเตาปูน ตรงมาจนถึงแยกวงศ์สว่าง แล้วตรงขึ้นไปอีกจนถึงสี่แยก จึงค่อยเลี้ยงขวาแล้วตรงไปเรื่อย ๆ จะเจอสามแยกโรงพยาบาลศรีธัญญา จึงค่อยเลี้ยวซ้าย ตรงมาจะเห็นป้ายทางเข้าสำนักงาน ก.พ. อยู่ด้านซ้ายมือ

การสมัคร
จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม  2554

สอบสัมภาษณ์
วันที่  29 มกราคม 2554
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 26-30 มีนาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 30 มกราคม 2554
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
และ หลังจากวันสอบ 1 วัน

การายงานตัวและลงทะเบียน หลังจากวันประกาศผลสอบ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 5 มีนาคม 2554
วันที่ 19 มีนาคม 2554
วันที่ 26-30 มีนาคม 2554

ปฐมนิเทศ เดือนมีนาคม 2554

เปิดเรียน เดือนมีนาคม 2554

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 3 วัน เวลา 18.30-21.30น.
หลักฐานประกอบการสมัคร
–  สำเนาหนังสือรับรองปริญญา จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาใบแสดงผลการเรียน ( Transcript )  จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน  1  ชุด
– สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  จำนวน 1 ชุด ( ถ้ามี )
–  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนยศ  จำนวน  1  ชุด  ( ถ้ามี )
– รูปถ่ายสีขนาด  2  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ  ห้ามเป็นรูปสวมชุดครุย  และไม่ถ่ายจากคอมพิวเตอร์  จำนวน  4  รูป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี
ศูนย์ศึกษานนทบุรี จำนวน 195,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแบ่งชำระเป็น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1       วันรายงานตัว                        50,000  บาท
งวดที่ 2       เดือนพฤษภาคม 2554      45,000 บาท
งวดที่ 3       เดือนกันยายน 2554         40,000  บาท
งวดที่ 4       เดือนมกราคม 2555          30,000  บาท
งวดที่ 5       เดือนพฤษภาคม 2555      30,000  บาท

รวมทั้งสิ้น        195,000  บาท

“มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ”

วันและเวลาเรียน
ศูนย์ศึกษานนทบุรี  เรียนภาคค่ำ  ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00น.

รายวิชา

13 รายวิชา 39 หน่วยกิต
จำนวนวิชาที่เรียน 13 รายวิชา ประเภทหลักสูตรแผน ข

แผน ข คือ หลักสูตรไม่มีวิทยานิพนธ์ ทำภาคนิพนธ์แทน
โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการสาธารณะ
วิชาบังคับ    จำนวน  30  หน่วยกิต
452501  การตลาดเชิงกลยุทธ์  (Strategic Marketing)     3(3-0-6)
452602  การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบ  ทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)     3(3-0-6)
453514  การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financing)      3(3-0-6)
454615  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร (Research Methodology in Management)     3(3-0-6)
454616  การบริหารและประเมินผลโครงการ  (Project Management and Evaluation) 3(3-0-6)
462501 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ( Good Governances )     3(3-0-6)
462502 แนวคิดทฤษฎีการจัดการสาธารณะ (Concept and Theories of Public Management)     3(3-0-6)
462514 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (International Relations)     3(3-0-6)
462509 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ (Human Resource Management for Public Sector)     3(3-0-6)
462506 การจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐ  (Performance and Quality Management in Public Sector)     3(3-0-6)

รายวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
462511  การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (Local and Regional Administration)  3(3-0-6)
462524  การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ (Integrated  Public Policy Management and Analysis)     3(3-0-6)
453616  การบริหารภาษีอากร  (Tax Management)     3(3-0-6)
454614   การจัดการโลจิสติกส์  (Logistics Management)     3(3-0-6)
462504  ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ ( Royal Scio-Economic Thoughts and Practices)     3(3-0-6)
462505  การจัดการธุรกิจของรัฐ (Management of State-Own Enterprises)     3(3-0-6)
462521  กฎหมายภาคเอกชนและภาครัฐ  (Private and Public Laws)     3(3-0-6)
462523  สัมมนาผลกระทบนโยบายสาธารณะ  (Seminar in Public Impacts)     3(3-0-6)
462518 การจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (Business Management for National Security)  3(3-0-6)

งานนิพนธ์   3 หน่วยกิต
462698  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการสาธารณะ (Selected Topics in Public Management )     3(0-0-9)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ex-mba.edu/New_stu/Nonburi/PM%2013%20Non/PM%2013%20Non.html

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook