You Are Here: Home » Admission, Programs Update » วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครหลักสูตร International MBA รุ่นที่ 9 ศูนย์เรียนบางแสน

BU_International MBA

BU_International MBA

International MBA รุ่นที่ 9 ศูนย์เรียนบางแสน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
2. สอบผ่านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยบูรพา BUU Test หรือ GSC Test ในเกณฑ์ที่กำหนด หรือ มีผลคะแนนข้อสอบ  TOEFL (Paper Based) 500 ขึ้นไป (Computer Based) 173 ขึ้นไป หรือ คะแนนข้อสอบ IELTS  5.5 ขึ้นไป
3. ในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 แต่กรรมการคัดเลือกเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมสามารถเข้าเรียนได้ มีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ครบ อาจคัดเลือกให้เข้ามาเรียนได้ก่อน และให้เรียนภาษาอังกฤษ  454500  การอ่านระดับสูง (Advanced Reading) หรือนำผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษมาให้ภายหลัง ภายใน 1 ปี
4. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หรือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง จะได้รับยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษหรือยกเว้นการแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ
5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การสมัคร
สมัครและสมัครด้วยตนเอง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม  2554

สอบสัมภาษณ์
วันที่  29 มกราคม 2554
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 26-30 มีนาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 30 มกราคม 2554
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
และ หลังจากวันสอบ 1 วัน

การายงานตัวและลงทะเบียน หลังจากวันประกาศผลสอบ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 5 มีนาคม 2554
วันที่ 19 มีนาคม 2554
วันที่ 26-30 มีนาคม 2554

ปฐมนิเทศ เดือนมีนาคม 2554

เปิดเรียน เดือนมีนาคม 2554

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย และค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
2. สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จ ได้แก่ ใบปริญญาบัตร, ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
6. หนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร (ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี

จำนวน 387,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแบ่งชำระเป็น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1        วันรายงานตัว                                                  80,000   บาท
งวดที่ 2        เดือนพฤษภาคม 2554                                 80,000   บาท
งวดที่ 3        เดือนกันยายน 2554                                    80,000   บาท
งวดที่ 4        เดือนมกราคม 2555                                     80,000  บาท
งวดที่ 5        เดือนพฤษภาคม 2555                                 55,000   บาท
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียน 12,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)
รวมทั้งสิ้น      387,000 บาท

“มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ”

ค่าใช้จ่ายนี้รวมสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต
2. ค่าหนังสือ ตำราเรียน เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในวันที่มีการเรียน การสอบ
4. ค่าสอนปรับพื้นฐาน ระเบียบวิจัย และอื่น ๆ
5. ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และค่าบริการห้องสมุด
6. กระเป๋าเอกสาร เสื้อสูทเบรเซอร์
7. ค่าเรียน ณ ต่างประเทศ 1 วิชา ในงบประมาณ 20,000 บาทต่อคน

รายวิชา

13 รายวิชา 42 หน่วยกิต
รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

รายวิชาบังคับ (30 หน่วยกิต)
451501  การจัดการการเงิน                                                               3(3-0-6)
451502  การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน                        3(3-0-6)
452501  การตลาดเชิงกลยุทธ์                                                         3(3-0-6)
452602  การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน      3(3-0-6)
453501  การบัญชีบริหาร                                                                  3(3-0-6)
454503  การผลิตและการจัดการดำเนินงาน                                   3(3-0-6)
454504  เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ                                                 3(3-0-6)
454507  การวิเคราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการ          3(3-0-6)
454608  นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง         3(3-0-6)
454615  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร                                              3(3-0-6)
รายวิชาเลือก ( 6 หน่วยกิต)
454603   การบริหารคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์          3(3-0-6)
454606  วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่                                                 3(3-0-6)
454607  การจัดการโครงการ                                                                      3(3-0-6)
454613  สัมมนาการจัดการ                                                                         3(3-0-6)
455501  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                  3(3-0-6)

งานนิพนธ์   ( 6 หน่วยกิต)
454698  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ                                   6(0-0-18)

รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
454500  การอ่านระดับสูง                                                                2(2-0-4)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ex-mba.edu/New_stu/Buu/Inter9/inter9.html

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook