You Are Here: Home » Admission, Programs Update » วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครหลักสูตร Ex-MBA รุ่นที่ 33 ศูนย์เรียนระยอง

BU_Ex MBA 33

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Ex-MBA รุ่นที่ 33 ศูนย์เรียนระยอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า

2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร

3. มีอายุ 24 ปีขึ้นไป จนถึงวันสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์     มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม

4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การสมัคร
จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –31 มีนาคม  2554

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 18 ธันวาคม 2553
วันที่ 8 มกราคม   2554
วันที่ 29 มกราคม 2554
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 5 มีนาคม 2554
วันที่ 12 มีนาคม 2554
วันที่ 26 มีนาคม 2554
และวันที่ 2 เมษายน 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2553
วันที่ 10 มกราคม   2554
วันที่ 31 มกราคม 2554
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 7 มีนาคม 2554
วันที่ 14 มีนาคม 2554
วันที่ 28 มีนาคม 2554
และวันที่ 4 เมษายน 2554

การายงานตัวและลงทะเบียน หลังจากวันประกาศผลสอบ
วันที่ 25 ธันวาคม 2553
วันที่ 15 มกราคม   2554
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 12 มีนาคม 2554
วันที่ 19 มีนาคม 2554
วันที่ 1 เมษายน 2554
และวันที่ 4-8 เมษายน 2554
ปฐมนิเทศ เดือนมิถุนายน 2554
เปิดเรียน เดือนพฤษภาคม 2554

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.

หลักฐานประกอบการสมัคร
–  สำเนาหนังสือรับรองปริญญา จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาใบแสดงผลการเรียน ( Transcript )  จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน  1  ชุด
–  สำเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน  1  ชุด
– สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  จำนวน 1 ชุด ( ถ้ามี )
–  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนยศ จำนวน  1  ชุด  ( ถ้ามี )
– รูปถ่ายสีขนาด  2  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ  ห้ามเป็นรูปสวมชุดครุย และไม่ถ่ายจากคอมพิวเตอร์  จำนวน  4  รูป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 5 ปี
จำนวน 265,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแบ่งชำระเป็น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1        วันรายงานตัว                                            80,000    บาท
งวดที่ 2       เดือนกันยายน 2554                                   60,000    บาท
งวดที่ 3       เดือนมกราคม 2555                                    50,000   บาท
งวดที่ 4       เดือนพฤษภาคม 2555                                50,000   บาท
งวดที่ 5       เดือนกันยายน 2555                                   50,000    บาท
รวมทั้งสิ้น        290,000  บาท

“มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ”

ค่าใช้จ่ายนี้รวมสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
1.การเหมาจ่ายค่าธรรเนียมการศึกษา่ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
2.ค่าหนังสือตำราเรียน เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3.ค่าอาหาร 2 อย่าง ในวันที่มีการเรียนการสอน
4.ค่าการสอนปรับพื้นฐาน ระเบียบวิจัย และอื่นๆ
5.ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
6.กระเป๋าเอกสาร เสื้อสูทสปอร์ต
7.ค่าศึกษาดูงาน 9,000 บาท

รายวิชา
15 รายวิชา 45 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
1.     เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ
2.     การบัญชีการเงิน
3.     การจัดการพฤติกรรมองค์กร
4.     การจัดการการเงิน
5.     การตลาดเชิงกลยุทธ์
6.     การผลิตและการจัดการดำเนินงาน
7.     การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.     สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
9.     การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
10.     การวิจัยการจัดการ และการให้คำปรึกษา

รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์
1.     การบริหารภาษีอากร
2.     การจัดการโครงการ
3.     การบัญชีบริหาร
4.     การศึกษาเฉพาะเรื่อง ทางบริหารธุรกิจ

รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
1.     อนุพันธ์การเงิน และการจัดการความเสี่ยง
2.     สัมมนาการจัดการการเงิน
3.     การลงทุน
4.     กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
5.     การจัดการโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่าย
6.     การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
7.     ปรัชญา
8.     ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
9.     การบริหารคุณภาพ  และการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์
10     ภาษาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
11.     นโบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน
12.     กฎหมายธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ex-mba.edu/New_stu/Rayong/EX33/IndexEx-33.html

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook