You Are Here: Home » Local, Scholarship » ทุนก.พ.ระดับปริญญา 2554ใกล้เปิดรับ


สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เป็นประจำทุกปี โดยจะรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

รายละเอียดทุน

1. ทุนที่รับสมัครสอบ
ประมาณ 20 ทุน
ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศทีก ำหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควร

2. ข้อผูกพันในการรับทุน
2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ก.พ. กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้ รับทุน
2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ย ปรับอีกด้วย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
(1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีผ่่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี
และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือ 75.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีอายุไม่เกิน 35 ปี หรือ
(2) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
3.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก
เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1,
E หรือ F=0)
3.2 ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามข้อ 3.1.2 หรือข้อ 3.1.3 จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยหากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้

4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th
และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th
4.2 กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
4.2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ จะรับสมัครประมาณเดือน มกราคม –กุมภาพันธ์ ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ที่นี่ หรือที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th

*******************************************

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook