You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » ม.เกษตรรับสมัครนิสิตปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 21) ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2554

รายละเอียดโครงการ
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ รหัสสาขาวิชา XN84
ภาควิชา
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แผนการเรียน แผน ข
จำนวนที่จะรับ ภาคต้น 200 คน ภาคปลาย – คน
หมวดวิชา
– การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 30 คน
– การเงิน (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 30 คน
– การจัดการ (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 30 คน
– การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 30 คน
– การตลาด (กลุ่มวันธรรมดา) จำนวน 30 คน
– การตลาด (กลุ่มวันสุดสัปดาห์) จำนวน 50 คน
หมายเหตุ กลุ่มวันธรรมดา เรียนวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
กลุ่มวันสุดสัปดาห์ เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
(จำนวนการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


กำหนดการรับสมัคร รุ่นที่ 21

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2554

วิธีการสมัคร และสถานที่รับสมัคร
1. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกสิกรไทย (ชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)
2. ผู้สมัครนำหลักฐานการชำระเงิน และใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร
มายื่นที่โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุเทพฯ 10900
โทรศัพท์0 2942 8611-2 หรือ 0 2579 5355 หรือ 08 1843 5713
Website http://y-mba.bus.ku.ac.th คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(ต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2551)
2. เฉพาะหมวดวิชาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางบัญชีหรือเทียบเท่า
(ต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2551)

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายสี1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
8. ใบรับรองแพทย์จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่13 มีนาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่29 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    22 มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        5 เมษายน 2554
รายงานตัว ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา    7-9 เมษายน 2554
เปิดภาคเรียน                6 มิถุนายน 2554

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์0 2942 8611-2 หรือ 0 2579 5355 หรือ 08 1843 5713
E-mail : ymba_ku@yahoo.com
Website : http://y-mba.bus.ku.ac.th

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook