You Are Here: Home » Scholarship » มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ หลักสูตร MBA และ science ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
ระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553
 

 

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอกได้เพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก ดังนี้

คณะ

สาขาวิชา ระดับปริญญา จำนวนทุน
ที่เปิดรับ
บริหารธุรกิจ(MBA) บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เอก/โท
(เน้นไปศึกษาประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
การตลาด 1
การจัดการ 1
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น โทควบเอก / เอก
(เน้นไปศึกษาประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
1
  7

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

 1. มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 15 กันยายน 2553)
 2. ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-Based) / 213 (Computer–Based) / 550 (Paper-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
 4. ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอก 
  ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 5. ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
  ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
  บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต้องมีผลการศึกษาในระดับ Pass ไม่เกิน 40% ของรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในระดับปริญญาโท
 6. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
 7. เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา

 

2. กำหนดการรับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 15 กันยายน 2553
 2. การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 10 ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)ฃ
 3. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.utcc.ac.th

 

3. เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-Based) / 213 (Computer–Based) / 550 (Paper-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน จำนวน 1 ชุด โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด (วันที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553)
 3. สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด (วันที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553)
 4. หนังสือรับรองที่ออกโดยผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่เคยสอน และ/หรือ เพื่อนร่วมงาน จำนวน 3 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook