You Are Here: Home » Article, MBA Inter, MBA Knowledge, Study Abroad » MBA ทางเลือกหลักสำหรับคนรุ่นใหม่ (MBA Fundamental choice for new generation)

 
MBA ทางเลือกหลักสำหรับคนรุ่นใหม่ (MBA Fundamental choice for new generation)

 

ใครๆในยุคนี้ต่างก็เคยได้ยินคำว่าคนรุ่นใหม่ แล้วใคร……..คือคนรุ่นใหม่  ทำไมจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่หมายถึงคนที่อายุน้อยเท่านั้นหรือ คนที่มีอายุมากแล้วหมดสิทธิ์ที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ใช่หรือไม่ หลายคนที่อายุมากแล้วคงปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่  “ผมก็คนรุ่นใหม่เหมือนกันแม้ว่าผมอายุมากแล้ว”    นิยามของคนรุ่นใหม่ยังไม่มีการนิยามอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดการตีความหมายกันอย่างหลากหลาย บางคนเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่คือคนอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จ บางคนเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันเทคโนโลยี แต่ในที่นี้คำว่าคนรุ่นใหม่มิได้จำกัดอยู่ที่อายุน้อยแต่คนรุ่นใหม่หมายถึงคนที่มีมุมมองและความคิดดี….กว้างไกล…..ยอมรับและปรับตัวให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา รักความก้าวหน้า ชอบการเรียนรู้ และสู้ชีวิตพร้อมพิชิตอุปสรรค รักเพื่อนพ้อง ชอบการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ทำไมคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียน MBA…..? คำตอบหนึ่งที่น่าจะอธิบายได้ก็ค ือ ปัจจุบันเป็นโลกแห่งการค้าเสรี เป็นยุคของการสื่อสารระบบดิจิตอล ยุคของการเรียนรู้ ยุคที่โลกมีความแปรปรวนตลอดเวลา ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ย่อมมองเห็นความสำคัญของความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการการบริหารธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและเสรีทั่วโลก อีกทั้งพื้นฐานที่ถูกต้องและแข็งแกร่งย่อมทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และคนรุ่นใหม่มีความสามารถที่จะดำเนินกิจการหรือภารกิจให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

การเรียนจากประสบการณ์ตรงเพียงอย่างเดียวนอกจากจะใช้เวลานานแล้วประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ในอดีตอาจไม่เพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ในโลกปัจจุบันที่มีความแปรปรวน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ยังให้ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจได้ในขอบเขตที่จำกัด อาจรู้สึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแต่จะไม่รู้รอบ รู้กว้างในธุรกิจอื่นๆเลยในทางตรงกันข้ามการเรียนรู้จากทฤษฏี องค์ความรู้หรือหลักการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยพิสูจน์และทดสอบจากหลากหลายธุรกิจ หลากหลายสถานการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันช่วยส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้ผู้ที่ศึกษามีความเข้าใจในหลักการและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจต่างๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่ต้องการประหยัดเวลาในการเรียนรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือแม้แต่การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถในการบริหารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อความก้าวหน้าที่รวดเร็วในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่  ซึ่งการเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าหลายคนอาจมองว่าการเรียนรู้ในตำราไม่สามารถช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะสั้น และหลักสูตร M.B.A.ก็ไม่สามารถสร้างนักธุรกิจร้อยล้านได้ ดังจะเห็นได้จากมีนักธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้เรียน M.B.A. แต่หากศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งจะพบว่าจำนวนนักธุรกิจที ่ประสบความสำเร็จเช่นนี้มีไม่มากนัก ปัญหาของหลักสูตรM.B.A. มิได้อยู่ที่ทฤษฏีและองค์ความรู้แต่อยู่ที่การนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจที่มีความแปรปรวนนั่นเอง

คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน M.B.A. นอกจากจะได้องค์ความรู้หรือหลักการในการบริหารธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วแล้วยังเป็นการต่อยอดธุรกิจ เสริมสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในธุรกิจอีกด้วย เพราะการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับเพื่อนๆในกลุ่มที่เรียน M.B.A.ด้วยกันเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 ปี ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี้ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเรียน M.B.A.

                     การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A.ในปัจจุบันไม่ได้ยึดจากตำราเพียงเล่มเดียวหรือหลายเล่มเหมือนที่ผ่านมา แต่มีการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้สอนทั้งที่เป็นนักวิชาการและนักธุรกิจที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อ เช่นวิชาหลักการประกอบการที่มีการเรียนการสอน 15 ครั้ง แม้จะมีอาจารย์ประจำวิชาที่นำทฤษฎีตะวันออกและตะวันตกมาผสมสานกันอยู่ก็ตาม แต่ก็จะมีผู้ประกอบการที่ SME BANK คัดเลือกมาบรรยายอีกด้วย

นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในหลักสูตร M.B.A. ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้กระชับ สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีสำหรับผู้ที่มีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ หรือ ปีครึ่งสำหรับผู้ที่จบในสาขาวิชาอื่นๆ แม้ว่าคนรุ่นใหม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นสถาบันการศึกษาต่างๆมักให้ความสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนโดยส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายในต่างประเทศมีการจัดทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศมากขึ้นเพราะโลกธุรกิจปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตประเทศไทยเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศรีปทุมพานักศึกษา M.B.A.ไปดูงานการดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เช่น ไป 3 วัน 2 คืน คืนแรกอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ อีกคืนอยู่ที่มาเลเซีย และวางแผนที่จะพาดูงานที่ประเทศจีนเปรียบเทียบกับเกาหลี ซึ่งการค้าเสรีทำให้การค้าในทุกประเทศมีความใกล้เคียงกันมากอย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงเปรียบให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงหรือปัญหาที่แท้จริงเป็นเรื่องที ่ทุกสถาบันหันมาให้ความสนใจเป็นพิเศษ  บางสถาบันก็เน้นการวิจัยและการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ที่ขาดประสบการณ์และขาดองค์ความรู้ อย่างที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนแผนธุรกิจกับผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้สัมผัสกับธุรกิจจริง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเหล่านั้นด้วย รวมถึงการเน้นให้นักศึกษาทำการค้นคว้าอิสระ ที่ต้องนำเสนอแผนธุรกิจก่อนสำเร็จการศึกษาทุกคน

                    M.B.A. เป็นหลักสูตรที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาเป็นเวลานานแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรเฉพาะมากขึ้น เช่น บัญชีมหาบัณฑิต การจัดการมหาบัณฑิต แต่คนรุ่นใหม่ก็ยังเชื่อมั่นว่าในการบริหารธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นรากฐานความรู้ที่รอบรู้และรู้ลึกที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร M.B.A.เป็นพื้นฐานที่สำคัญอันดับแรก ดังจะเห็นได้จากมีผู้ที่สนใจเรียนสองปริญญามากขึ้นโดยปริญญาแรกคือ M.B.A. เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมปัจจุบันจึงมีสถาบันการศึกษาจำนวนมากเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. เมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสทองของคนรุ่นใหม่ที่จะได้มีโอกาสเลือกเรียนในสถาบันที่ตนเชื่อมั่นว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนและสังคมได้   ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกเรียนในหลักสูตร M.B.A. นั่นคือความสุขในระหว่างการเรียน ไม่ว่าจะเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทางจากที่ทำงานหรือที่บ้าน หรือความสุขในห้องเรียน สภาพการเรียนรู้ที่ไม่กดดัน เพราะความสุขในการเรียนรู้ช่วยพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าการอดทนที่จะต้องเรียนให้จบ

แล้วคุณละเป็นคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งการเรียนรู้……….โลกของ M.B.A. ….หรือยัง

 

บทความโดย

ผศ.ดร. ระพีพร ศรีจำปา

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook