You Are Here: Home » Scholarship » ทุนปริญญาโท เอก มูลนิธิ HONJO ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร MBA และ หลักสูตรอื่นๆ

ทุนปริญญาโท เอก มูลนิธิ HONJO ประเทศญี่ปุ่น

Honjo International Scholarship Foundation มอบทุนปริญญาโท ทุนปริญญาเอก หลักสูตร MBA แล ะหลักสูตรอื่นๆ

:: มูลนิธิ HONJO มอบทุนปริญญาโท – เอก
มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO เปิดโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2011 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2011 จำนวนที่มอบให้ประมาณ 10-14 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ  HONJO  เปิดโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2011 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2011  จำนวนที่มอบให้ประมาณ 10-14 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
honjo-zaidan@mui.biglobe.ne.jp or info@hisf.or.jp
1.ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนที่ดีในระดับปริญญาตรี สำหรับสมัครเข้ารับทุนระดับปริญญาโท และมีผลการเรียนที่ระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครเข้ารับทุนระดับปริญญาเอก
2.ผู้สมัครจะต้องยอมทำตามเงื่อนไขของทุน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมกับมีความสมัครใจในการส่งเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ตามที่ทางมูลนิธิร้องขอ
3.ผู้สมัครระดับปริญญาเอก จะต้องเกิดหลังวันที่ 31 มีนาคม 1973 สำหรับปริญญาโท จะต้องเกิดหลังวันที่ 31 มีนาคม 1978
4.ผู้สมัครที่ได้รับการให้ทุน จะต้องแสดงความมั่นคงในหน้าที่การงาน กับบริษัทในบ้านเกิด ภายหลังจากที่จบการศึกษาที่ญี่ปุ่น
5.ผู้สมัครจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นภาระกิจหนึ่งของผู้รับทุน
6. ผู้สมัครจะต้องสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ดี เนื่องจากการสอบสัมภาษณ์ก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน
7.ผู้ได้รับทุน จะไม่ได้รับอนุญาติในการรับทุนประเภทอื่นๆ จากทาง มูลนิธิ HONJO อีก
8.ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงานพาร์ตไทม์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ได้รับทุน อย่างเช่นงานพาร์ตไทม์ที่ผู้รับทุนสามารถทำได้จากทุนนี้คือ ผู้ช่วยอาจารย์ ผู้ช่วยนักวิจัย คนแปล เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัครของรับทุน
1. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้คณะกรรมการตัดสินให้ทุน ทางอีเมล์ ดังต่อไปนี้
– ใบสมัครขอรับทุน (เป็นเอกสารที่ทางมูลนิธิออกให้)
– กรอกประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่ทางมูลนิธิออกให้
– กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวตามเอกสารที่ทางมูลนิธิออกให้
– ใบระบียนการศึกษา ในระดับต่างๆ รวมไปถึงแผนงาน หรือ โครงงานที่ต้องการทำในระหว่างศึกษา รวมไปถึงผลงานวิจัยในอดีต ไม่มีการจำกัดเนื้อหานำเสนอ จะพิมพ์หรือว่าเขียนด้วยมือก็ได้
– จดหมายนรับรองจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ
– เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในเรื่องของทุนดังกล่าว ทางมูลนิธิจะทำการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
2 . .ใบสมัครของผู้สมัครจะไม่ถูกส่งกลับ แม้ว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน
3. ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ผู้สมัครควรจะตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เนื่องจาก หากเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบตามที่กำหนด ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา
4. ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผู้สมัคร จะไม่ถูกนำไปใช้ในการอื่น ๆ โดยคณะกรรมการโดยเด็ดขาด
5. ทางมูลนิธิ จะประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุน่ ในขั้นแรก วันที่ 31 มกราคม 2011 ก่อนที่จะถูกนัดหมายเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร
1. ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2010
2. รอบแรก : จะทำการตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร ก่อนที่จะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม 2011
3.รอบสอง : การสอบสัมภาษณ์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2011 ที่กรุงโตเกียวโดยจะมีการนัดหมายวันที่แน่นอน ในแต่ละรายอีกครั้งหนึ่ง
4. การประกาศผู้ได้รับทุน ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2011
จำนวนเงินทุนและระยะเวลของการให้ทุน
1. 200,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 1-2 ปี
2. 180,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี
3.150,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 4 หรือ 5 ปี
– ระยะเวลาของการให้ทุน เป็นไปตามช่วงเวลาของการศึกษา ซึ่งทางตัวผู้รับทุนเอง ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดี
– การขยายเวลาของการรับทุนไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเบื้องต้น แต่อาจจะทำได้ เมื่อช่วงเวลาของการรับทุนเริ่มต้นขึ้นแล้ว

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2010สถานที่ติดต่อ และส่งใบสมัคร
Honjo International Scholarship Foundation
1-14-9, Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0063
Email : honjo-zaidan@mui.biglobe.ne.jp or info@hisf.or.jp

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook