You Are Here: Home » Scholarship » มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำปี 2553

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Thammasart-MBA

Thammasart-MBA

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1. เป็นนักศึกษาปริญญาโทของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2552-2553
      2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะทางการเงินสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ
      3. สามารถสละเวลาเพื่อทำงานวิชาการหรืองานอื่นๆ ที่โครงการฯ ทอบหมาย 

  

เงื่อนไขของการรับทุน
      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเฉพาะค่าหน่วยกิจตามภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะต้องรับผิดชอบเองนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตภาค 1 คืนตามที่ได้ลงทะเบียน และไม่ต้องจ่ายค่าหน่วยกิตสำหรับภาค 2 และ ภาค 3 

 

การรับสมัคร
      นักษึกษาสนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.mba.bus.tu.ac.th และยื่นใบสมัครที่โครงการ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) ห้อง 118 คณะพาณิชย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม /2553 โดยมีหลักฐานประกอบการรับสมัคดังนี้
      1. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท (ฉบับล่าสุด)
      2. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายได้หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ปัจจุบันทุกประเภท
      3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนรถ 

 

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) จะประกาศวันและสอบสัมภาษณ์ให้ทราบภายหลังจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

สอบถามติดต่อ 

Thammasart-MBA-Contact โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ(MBA) ห้อง 118 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2226-4509 , 0-2613-2227-8 , 0-2623-5622 โทรสาร 0-2222-3834
อีเมล: mba@tu.ac.th | เว็บไซต์: http://www.mba.bus.tu.ac.th 

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook