You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update » ม.เซนต์จอห์น ฉลอง 20 ปี จัดหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก

ม.เซนต์จอห์น ฉลอง 20 ปี จัดหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองบัณฑิตยุควิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งวิชาการ-ลดค่าเล่าเรียน  

ม.เซนต์จอห์น ฉลอง 20 ปี จัดหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก

ม.เซนต์จอห์น ฉลอง 20 ปี จัดหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก

 

             มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรการเรียน ป.โท และ ป. เอก หลากหลายสาขา ทั้ง (M.B.A) หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยมีกลุ่มเรียนให้เลือกตามความต้องการของนักศึกษาถึง 3 แบบ (M.A.) ป.โท นิเทศฯ ด้านสื่อสารการตลาดที่แรกของประเทศ พร้อมหลักสูตรใหม่ “การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” เพื่อเรียนรู้ทฤษฏี ศาสตร์การสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานและองค์กร ส่วน (M.Ed.) ป.โท และ ป.เอก (Ph.D) ด้านบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ตอบสนองบัณฑิตในยุควิฤตเศรษฐกิจ รับส่วนลดพิเศษค่าบำรุงการศึกษาทุกหลักสูตร

นพ.จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมาเกือบ 5 ศตวรรษ มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาเอก โดยเปิดหลักสูตรปริญญาโท เอก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการของบัณฑิต พร้อมทั้งมุ่งเน้นผลิตเยาวชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสามารถ โดยยึดหลัก “คุณธรรมเท่านั้น ทำให้มนุษย์มีเกียรติ”
            “เราจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงปริญญาเอก โดยในปีนี้เราเริ่มต้นฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ด้วยหลักสูตรที่น่าสนใจในระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตหลายสาขา พร้อมลดค่าบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท ทุกหลักสูตร”

            ส่วนหลักสูตร “ธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)” เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการสอนมามากว่า 10 ปี มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำและมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน สามารถให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี ”
            หลักสูตรนี้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ มาร่วมให้ความรู้ และมีการเปิดสอนในหลายกลุ่มวิชา เช่น การจัดการ การตลาด รวมทั้ง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่รองรับการนำเทคโนโลยี เพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีการเปิดการสอนในกลุ่มเรียนขนาดย่อม เพราะเราต้องการดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง”

ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตร “นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (M.B.)” เป็นหลักสูตรที่มีอยู่หลายกลุ่มวิชา ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร ล่าสุด ม.เซนต์จอห์น เปิดกลุ่มการเรียนใหม่ “การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เหมาะกับสภาพทางสังคมในปัจจุบัน

นพ.จุฬาเกษม กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นมองเห็นปัญหาขัดแย้งในสังคมทุกระดับ ความสามรถในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารองค์การและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  “หลักสูตรนี้จะทำให้เราสามารถลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนในแง่ของการตลาดนั้น การรู้จักใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมเป็น            หัวใจสำคัญในการสร้างตราสินค้าและสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และหลักสูตรดังกล่าวสามารถเรียนจบได้ในเวลาไม่ถึงสองปี”

ท้ายสุดที่ หลักสูตร “ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Ed.)” ในสาขาบริหารการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นผู้ประเมินภายนอกขั้นพื้นฐานได้ทันที่สำเร็จการศึกษา“  ถือเป็นหลักสูตรด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ยังเปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพื่อยกระดับมาตรฐานครูให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตบุคลากรครูของประเทศ มหาวิทยาลัยได้คัดสรรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาระดับชาติ อาทิ ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย , ศ.ดร.สุภางค์ จันทรวินิช และ รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยการศึกษาประจำหลักสูตรช่วยให้คำแนะนำในการวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จรวดเร็วและมีคุณภาพ และยังจัดทำหลักสูตรที่เน้นภาวะผู้นำทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษานำไปประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ที่มา : http://www.stjohn.ac.th/

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook