You Are Here: Home » Scholarship » ธ.กสิกรไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2553

ทุนการศึกษาสาขา mba และอื่นๆจากธนาคารกสิกรไทย

ทุนการศึกษาสาขา mba และอื่นๆจากธนาคารกสิกรไทย

ธ.กสิกรไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2553
รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2553

1. จำนวนทุน 9  ทุน

2. หลักสูตรที่ให้ทุน
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (MBA English Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Master of Science Program in Information Technology in Business)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program – International Program: IMBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) หลักสูตรนานาชาติ (Master of Science in Finance Program – International Program: MIF)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.9 หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ  (Master of Science in Marketing – English Program:  MIM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Master of Science Program in Management InformationSystems:  MSMIS)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย    (Asian Institute of Technology)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้ที่สถาบันการศึกษาฯ ดังกล่าวตอบรับให้เข้าศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรตามข้อ 2.
3.2 ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด (กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่  15  มีนาคม  2553) ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3.4 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนของธนาคารกสิกรไทยศึกษาต่อระดับปริญญาโทมาก่อน
3.5 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือบ