You Are Here: Home » Scholarship » ธ.กสิกรไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2553

ทุนการศึกษาสาขา mba และอื่นๆจากธนาคารกสิกรไทย

ทุนการศึกษาสาขา mba และอื่นๆจากธนาคารกสิกรไทย

ธ.กสิกรไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2553
รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2553

1. จำนวนทุน 9  ทุน

2. หลักสูตรที่ให้ทุน
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (MBA English Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Master of Science Program in Information Technology in Business)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program – International Program: IMBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) หลักสูตรนานาชาติ (Master of Science in Finance Program – International Program: MIF)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.9 หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ  (Master of Science in Marketing – English Program:  MIM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Master of Science Program in Management InformationSystems:  MSMIS)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย    (Asian Institute of Technology)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้ที่สถาบันการศึกษาฯ ดังกล่าวตอบรับให้เข้าศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรตามข้อ 2.
3.2 ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด (กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่  15  มีนาคม  2553) ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3.4 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนของธนาคารกสิกรไทยศึกษาต่อระดับปริญญาโทมาก่อน
3.5 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
3.6 ผู้ที่เคยทำงานกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
4. หลักฐานการขอรับทุน
5. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2553
และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามข้อ 4  มาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ทั้งนี้  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2470 3125

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook