You Are Here: Home » Scholarship » ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงไทยปี 2553 เปิดแล้วถึง 26 ก.ค.นี้ (ทั้งในและต่างประเทศ)

 ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงไทยปี 2553 เปิดแล้วถึง 26 ก.ค.นี้ (ทั้งในและต่างประเทศ)    

ทุนการศึกษา ป.โท ทุกสาขาวิชาและ อื่นๆกับธนาคารกรุงไทย

ทุนการศึกษา ป.โท ทุกสาขาวิชาและ อื่นๆกับธนาคารกรุงไทย

 ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience  Bank) ที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการทางการเงินในระดับสากลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีพร้อมด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยในสังคมโดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติมโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
       จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2553  ดังนี้
     

   

1. ทุนที่รับสมัคร
       1.1  ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน ดังนี้
• MBA  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master  of  Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Master  in  Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Human Resources Management  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• MBA International Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
      1.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 9 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ดังนี้
• MBA ด้าน  Finance 
• MBA ด้าน  Marketing
• MBA ด้าน  Financial Engineering
• MBA ด้าน  Information Technology       

        

2. ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
2.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
                  ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
                  ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
 2.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ
                  ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
                  ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด
                  ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00       

        

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
• มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร ยกเว้นผู้สมัครทุนปริญญาโทในประเทศ สาขา Business Law จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
• ต้องมีผลสอบดังต่อไปนี้ (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3)
          – ภาษาอังกฤษ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553) 
          – ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet- based)  หรือ 550 คะแนน (Paper-based)
          – ผลสอบ IELTSไม่น้อยกว่า 6.0 
          – คณิตศาสตร์ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553) 
          – ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ 
          – GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
• ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
• สถานะภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)
• ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
• ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ
• มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง
• ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึง รังเกียจ
• เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ       

        

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมประวัติย่อ (Resume)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
• หลักฐานการศึกษา สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ในประเทศ
รับสมัคร
• สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
• ใบรับรองแพทย์และผลการ x-ray ปอดขนาดใหญ่ ที่มีผลไม่เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้า สัมภาษณ์
• หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย1 ฉบับ
        

5. ระยะเวลาในการรับสมัคร
                5.1 สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ บัดนี้ – 26 กรกฏาคม 2553
                5.2 สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ตั้งแต่ บัดนี้ – 26 กรกฏาคม 2553       

ติดต่อสอบถาม: บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร 0 – 2208-7713, 7736, 7796,7797
หมายเหตุ ยื่นเอกสารในวันและเวลาทำการและไม่รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์        

             ที่มา http://www.ktb.co.th/th/career/scholarships_master.jsp

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook