You Are Here: Home » Scholarship » รัฐบาลโมร็อคโคให้ทุนป.ตรี โท เอก และจัดหลักสูตร M.B.A. ขึ้นในหลากหลายรูปแบบ

 รัฐบาลโมร็อคโคให้ทุนนักศึกษาไทยเรียน ต่อ ปริญญาตรี โท และเอก ในหลายสาขาวิชา อีกทั้งได้จัดหลักสูตร M.B.A. ที่มีหลายรูปแบบ  เช่น หลักสูตสำหรับผู้บริหาร Executive MBA หลักสูตรวิชาเฉพาะ เช่น การตลาด-Marketing การบัญชี-Accounting และผู้ประกอบการ-Entrepreneur ในมหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อคโค ประจำปี 2553-2554 จำนวน 15 ทุน

Morocco_MBA_1

Morocco_MBA_1

คุณสมบัติ
           • ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาตรี ต้องมีอายุ 19-23 ปี มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอารบิกในระดับดี 

 

 การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 2 ชุด ในแต่ละชุดมีเอกสาร ดังนี้ 
          • ใบสมัคร 
                    –  สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากสถานศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
                    – สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากสถานศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
                    – สำเนาสูจิบัตรแปลเป็นภาษาอังกฤษ
                    – สำเนาหนังสือเดินทาง
                    – ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ไดรับการรับรองว่าผู้สมัครมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อหรือเป็นพาหะแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
                    – รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยระบุชื่อจริง นามสกุล และสัญชาติไว้ที่ด้านหลังรูป 
                    – ผู้ขอทุนปริญญาเอก ต้องยื่นสำเนาผลงานวิจัยด้วย

 

 วันรับสมัคร
          • ภายใน 23 กรกฎาคม

University-in-Moroccoติดต่อสอบถาม

ดูรายละเอียดได้ที่ www.amci.ma หรือโทร.0-2628-5646 ต่อ 115 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องระบุสถานศึกษาและวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่ออย่างชัดเจน 3 ลำดับ โดยเรียงลำดับจากสาขาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษามากที่สุดไปยังน้อยที่สุด และควรมีหนังสือแสดงเจตจำนงด้วยลายมือขอรับทุน 

     

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook