You Are Here: Home » MBA Directory » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( MBA – STJOHN) – Update 24/2/2553

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (สายตรง) 0-2938-7068 และ 0-2938-7058-65 ต่อ 245 โทรสาร 0-2938-7008

หน่วย รับสมัคร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
โทรศัพท์ 0-2938-7058 ต่อ 301,302
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ 9.00-18.00 น. วันอาทิตย์ 9.00-18.00 น.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)Master of Business Administration Program (M.B.A.)

  ค่าใช้จ่ายประมาณ 160,000 บาท จุดเด่นของหลักสูตรหลัก สูตรปริญญาโท (MBA.) แห่ง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดตั้งมากว่า 10 ปี บัดนี้โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเดล คาร์เนกี้ ที่มีเครือข่ายด้านการพัฒนาบุคลากรระดับนานาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา จัดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง นวัตกรรม การสร้างภาวะผู้นำ และนักธุรกิจที่มีคุณธรรม ตลอดจนมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร

กล