You Are Here: Home » MBA Directory » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยสยาม ( MBA – SIAM ) – Update 3/2/2553

มหาวิทยาลัยสยาม

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10163
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail : infosu@siam.edu

ติดต่อเรา
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
mba1@siam.edu
02-868-6849, 02-867-8088-9 ต่อ 5336

แผนที่ และแผนผังของมหาวิทยาลัย
http://admission.siam.edu/contact_map.php

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Master of Business Administration Program in Business Administration
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.ม.
ชื่อเต็ม : Master of Business Administration
ชื่อย่อ : M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน
1. หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาผู้สมัครจะต้องสำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสถาบันการศึกษาซึ่งหลักสูตรปริญญาบัณฑิตนั้นสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การรับรอง ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการ

รับรองจากมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาหรือสาขาวิชาและ

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปี สำหรับผ้้สมัครเข้าศึกษาแผน ก. (แบบ ก. 2)

จะต้องสำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีเด่นในสาขาเดียวกัน

กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเพียง

พอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้โดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือสาขาวิชา

ภาคการศึกษา
1
2
3
4
5
รวม
จำนวนวิชา
3
3
3
3
4
16
ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
30,050
27,800
24,150
28,600
37,300
147,900

หมายเหตุ :

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไตรภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

2. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 147,900 บาท (2,500 บาท/หน่วยกิจ)

3. มหาวิทยาลัยจัดตำรามาตรฐานนานาชาติให้ทุกรายวิชาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยจัดอบรบความรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. ระยะเวลาการศึกษาเพียง 18 เดือน

ระยะเวลาการศึกษาระยะเวลาสำหรับการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ในกรณี
ต่อระยะเวลาการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ
หลักสูตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาจุดเด่น

นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะ ในลักษณะของกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะคู่ (Double Majors) ดังต่อไปนี้

1. การบัญชี (Accounting)

2. การจัดการตลาด (Maeketing Management)

3. การจัดการการเงินและธนาคาร (Finance and Banking Management)

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management of Information System)

5. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

6. การจัดการทั่วไป (General Management)

7. การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)

8. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)

9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานโลก ทั้งด้านการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้แก่

North America

• University of Pittsburgh

• University of Wisconsin-Madison

• Eastern Kentucky University

• Edgewood College at Madison

• Tennessee State University

• University of Houston, Texas

• Oklahoma State University, Stillwater

• Ball State University at Muncie

• Universidad Autonoma ce Guadarajara, Mexico

Europe

• Mercuria Business School, Finland

• Aalborge University, Denmark

• Technical University “GH.ASACHI” of lasi-Romania

Asia

• Kyung Hee University, Korea

• Guizhou University, P.R. China

• Iwate University, Japan

• Ritsumailkarn University

• Far Eastern University, Philippines

Australia

• Macquarie University

• Edith Cowan University

• Australia National University

• University of Newcastle

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามmba1@siam.edu02-868-6849, 02-867-8088-9 ต่อ 5336

แผนที่ และแผนผังของมหาวิทยาลัย

http://admission.siam.edu/contact_map.php

รายละเอียดเพิ่มเติม http://mba.siam.edu/

2. International MBA Program( IMBA ) 

2. International MBA Program( IMBA ) Applicants to the Siam University MBA Program are required to have:• A Bachelor degree from an accredited university or colleg .recognized by the Civil Service Commission of the Royal Thai Government.

• A GPA of 2.50 or higher on a 4.00 scale for their undergraduate degree

• Taken an entrance examination administered by Siam University’s MBA Program or its qualified partners in English (Either a 6.5 on IELTS score or 550 on the TOFEL paper based test or 213 on TOFEL computer based, or have graduated from an International program at a four year college recognized by the Thai Commission on Higher Education may be used as an equivalent for the English examination. Scores are valid for 2 years.)

•A short interview in English with two of the English committee

Siam IMBA Advantages

• A well-respected MBA program

• Performance based outcomes for every student • Workshop, practice classroom approach

• Guaranteed skill achievement with update classes available free

• Career planning and placement services

• International English speaking faculty

• On site English language assistance

• Partnering with international corporations

• Programs with participating universities in Europe and the U. S

• Scholarship program

• Opportunity to pursue career goals, different areas of interest

7 reasons why you should have an International MBA degree from Siam University?

1. All Ph.D. English speaking faculty from major U.S. & Australian Universities.

2. Our IMBA program guarantees students’ abilities in skills & business practices.

3. Small weekend classes.

4. Performance-based learning.

5. Free update classes.

6. Modular course structure.

7. Get your degree in less than 24 months.

Contact Information:

Telephone

+662 868-6850

FAX

+662 868-6850

Postal address

235 Petkasem Road, Bangkok, 10163

Electronic mail

admissions@siamimba.com

imbaoffice@siamimba.com

  Siam IMBA Advantages• A well-respected MBA program• Performance based outcomes for every student • Workshop, practice classroom approach

• Guaranteed skill achievement with update classes available free

• Career planning and placement services

• International English speaking faculty

• On site English language assistance

• Partnering with international corporations

• Programs with participating universities in Europe and the U. S

• Scholarship program

• Opportunity to pursue career goals, different areas of interest

7 reasons why you should have an International MBA degree from Siam University?

1. All Ph.D. English speaking faculty from major U.S. & Australian Universities.

2. Our IMBA program guarantees students’ abilities in skills & business practices.

3. Small weekend classes.

4. Performance-based learning.

5. Free update classes.

6. Modular course structure.

7. Get your degree in less than 24 months.

Contact Information:Telephone
+662 868-6850FAX
+662 868-6850

Postal address

235 Petkasem Road, Bangkok, 10163

Electronic mail

admissions@siamimba.com

imbaoffice@siamimba.com

Tags:

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook