You Are Here: Home » MBA Directory » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( MBA -RBAC) – Update 3/2/2553

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
306 ซ.ลาดพร้าว 107 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0-2375-4480-7

http://www1.rbac.ac.th/mba/index.html
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คุณสมบัติของผู้สมัครผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้1.จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ

ก.พ. โดยสำเร็จสาขาใดก็ได้

2.ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ในการงานอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีไป

3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้

4.ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

6.ไม่ฝักใฝ่ในลัทธิที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาโดยการสอบหรือโดยมหาวิทยาลัยดำเนินการ ให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6

2. จะต้องผ่านการสอบการข้อเขียน ภาษาอังกฤษ ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และ การบริหาร 3.จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย การรับโอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโดยการเทียบวิชาเรียนและ

โอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ประมาณ 250,000 บาท ระบบการศึกษา1. ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย หรืออาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาค ฤดูร้อนมีระยะ เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ระยะเวลาศึกษาของภาคฤดูร้อน 2 ภาค ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษา ของภาคการศึกษาปกติ 1ภาค

2.การคิดหน่วยกิตปกติ 1 ชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์เท่ากับ 1 หน่วยกิต และ 2–3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์เท่ากับ 1 หน่วยกิต และ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการค้นคว้าอิสระงานภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้ระยะศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

CONTACT อาจารย์ พรสวรรค์  สาธรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต306 ซ.ลาดพร้าว 107 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0-2375-4480
Tags:

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook