You Are Here: Home » MBA Directory » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( MBA – KBU ) – Update 3/2/2553

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ : อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. : 0-2320-2770-84 ต่อ 1131

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMaster of Business Administration

  • กลุ่มวิชาการจัดการ
  • กลุ่มวิชาการเงิน
  • กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจบริการ
  • กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโลจิสติกส์
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการบัญชี
  • กลุ่มวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่หน่วยงานราชการรับรอง

2. ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำสาขา

3. เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ข้อเขียนและการ สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์ในการทำงาน และผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งการทดสอบความรู้ข้อเขียนจะทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ สถิติ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทางธุรกิจ

ประมาณ 250,000 บาท จุดเด่นของหลักสูตร1. สร้างและพัฒนานักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งการพัฒนาาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร

2. เสริมทักษะทางด้านการจัดการสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดและเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการศึกษาดูงานในและต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เรียน

3. เสริมความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ

แผนการศึกษา

แผน ก. แบบทำวิทยานิพนธ์ ( Plan A : Thesis Option)

ผู้ที่ลงทะเบียนในแผน ก จะต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ดังนี้

วิชาบังคับ 11 วิชา 33 หน่วยกิต

วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข. แบบไม่ทำวิทยานิพนธ์ (Plan B : Non-Thesis Option)

วิชาบังคับ 11 วิชา 33 หน่วยกิต

วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 วิชา 3 หน่วยกิต

วิชาเลือก 4 วิชา 12 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม http://space.kbu.ac.th/bundit/Courses1.htm

ติดต่อคณะคณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ : อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. : 0-2320-2770-84 ต่อ 1131
2.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. International Program)- Marketing

– Management

– Finance

– Managing Information Systems

Qualification Requirement1. A baccalaureate or equivalent from educational institutions, in the country or overseas, which are accredited by authorized Thai government agencies.

2. Earned at least a 2.50 overall grade point average or equivalent in the undergraduate degrees, or having two years of working experience,or depending on the I. Program committee’s discretion.

3. Being good health and moral conduct.

Admission

* New MBA International Program

* Accepting New Applicants for 2nd Semester/2010

* Class begins on January 2010

* Classes in English

* Block Course module (one subject at a time)

* 100% Professors-Lecturers are Doctorates

* Scholarships available for all students

* International atmosphere (Student and Professors)

BA5104 IP Operations Management for Building Competitive Advantage

Instructors :Dr. Suwat Vongsinsirikul   BA5106 IP Managerial Accounting

Instructors :Dr. Panarat Panmanee   BA5108 IP International Business Management

Instructors :Dr. Chairat Suriyapa   BA5109 IP Business Research Methodology

Instructors :Dr. Salil Sen

Admission

The selection process will be carried out by the I. Program committee and based

on a set of criteria as follows:

1. Grade point average earned during the Bachelor degree program.

2. Score obtained from the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or its

quivalent such as CU-TEP and TU-GET. Still, the student is required to take

English Intensive Course if he/she does not pass the determined score.

3. The interview.

Tuition & Fees for the whole program of the Master degree in Business Administration International Program is USD 7,200 (at 35 Baht/USD) in one lump-sum payment or in 5 easy installments. It includes text books, a briefcase, a business jacket, meals (before classes), and an overseas trip. Program DurationIt is possible for students to complete the Master of Business Administration (International Program) within two years. In each academic year, the first semester commences in August, second semester starts in January, and Summer session begins in June. M.B.A. class sessions are conducted in English and only on Sundays.

Batch #1-J starts on Sunday January 10, 2010 to join the original Batch #1. It runs from 08.00 – 18.00 p.m.

New Program

A new program has been designed for those who can study on week-day evening and 1 day week-end.

Batch #2 – J begins January 9, 2010 (Saturday) which runs from 09.00 – 17.00 p.m. and one evening on Wednesday 18.30 – 21.30 p.m. This is a 1.5 year program.

More information

http://www.mba.ip.kbu.ac.th/Tuition.php

For more information :Kasem Bundit University, Pattanakarn Campus.

Tel. +662-320-2777 ext. 1402, 1405, 1117

Kasem Bundit University, Romklao Campus. Tel. +662-904-2222 ext. 2207, 2225

Tags:

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook