You Are Here: Home » MBA Directory » รวมหลักสูตร MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( MBA – CU ) – Update 10/1/2553

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
MBA Program :50th Building, 5th Floor.,Room506Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
โทรศัพท์ 0-2218-5717-9 โทรสาร 0-2255-3020
จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
อี-เมล์ accmba@acc.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration M.B.A.

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร (MBA.-Executive) – รับผู้ที่จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 8 ปี (สามารถนับรวมประสบการณ์ทำงาน”เต็มเวลา”ก่อนจบปริญญาตรีได้)- อายุ 30 ปีขึ้นไป มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือเป็นเจ้าของกิจการ

– ต้องมีผลคะแนนสอบ CUTEP มากกว่า 45 คะแนน

– ผู้ที่สนใจ โปรดเตรียมเอกสารการรับสมัครล่วงหน้า เพื่อความพร้อมในช่วงที่หลักสูตรมีการรับสมัคร

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :

> ความพร้อมในการศึกษา

> ประสบการณ์การทำงาน

> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร

> บุคลิกภาพ

> ตำแหน่งการทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

ภาคเรียนละ / บาท ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท
ค่าเทอม * 19,000 7,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ** 70,000 20,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์ 2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ CU-TEP 400 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ ประมาณ 500,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น

** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน,อาหาร,ของว่าง

– การเรียนการสอนจะเป็นเวลานอกเวลาราชการ (เย็นวันศุกร์ และเสาร์เต็มวัน)หมายเหตุ : อาจจะมีการเรียนเพิ่มวันอาทิตย์หรือเย็นวันธรรมดาในบางวิชา ขึ้นอยู่กับผู้สอนกำหนด- รุ่นละประมาณ 50 – 60 คน

– ใช้เวลาเรียน 2ปีครึ่ง ตลอดหลักสูตรฯ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียดเพิ่มเติม http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=3
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหารระดับต้น (MBA.-Young Executive) > สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง (ไม่จำกัดสาขา)> มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี นับหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี> ประสบการณ์การทำงาน เริ่มนับถึงวันแรกของการรับสมัครสอบสัมภาษณ์

> มีผลคะแนน CU-TEP และ CU-BEST ที่ยังไม่หมดอายุ

(ต้องสอบเก็บคะแนนไว้ก่อนถึงกำหนดรับสมัครสอบสัมภาษณ์ที่หลักสูตรฯ)

> สามารถใช้ผลสอบ Toefl หรือ Ielts ยื่นแทน CU-TEP ได้

> ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :

-> ความพร้อมในการศึกษา

-> ประสบการณ์การทำงาน

-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร

-> บุคลิกภาพ

ภาคเรียนละ / บาท ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท
ค่าเทอม * 19,000 7,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ** 30,000 20,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ ประมาณ 300,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น

** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร

– การเรียนการสอนอยู่ในเวลาราชการ (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำงาน)วันที่มีการเรียนการสอน ขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละเทอม- ประมาณ 50 คน แบ่งเป็น

– แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) จำนวนรุ่นละ 10 คน

– แผน ข. (ทำรายงานค้นคว้าอิสระ) จำนวนรุ่นละ 100 คน

– ใช้เวลาเรียน 2 ปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=2
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-ภาคปกติ (MBA.-Regular) ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจบปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนเทอมละ 19,000 บาท / เทอมค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท /เทอมค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิชาปรับพื้นฐาน 5,000 บาทตลอดหลักสูตรฯ ประมาณ 100,000 บาท หลัก สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ กองทัพอากาศ นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรจึงสามารถศึกษาทฤษฏีและหลักการทางด้านบริหาร ธุรกิจ พร้อมกับเรียนวิชาเลือกและฝึกปฏิบัติการทางด้านการบินกับกองทัพอากาศ โดย เรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ- การเรียนการสอนในวันศุกร์ตอนเย็น ( 18.00-21.00 น.) เสาร์หรืออาทิตย์ ( 9.00-16.00 น.)- รับสมัครรุ่นละประมาณ 50 คน

– ใช้เวลาเรียนขั้นต่ำ 2 ปี

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน แต่ละภาคการศึกษามีเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลา 8 สัปดาห์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=2
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการการบิน (MBA-Aviation Management) 1. รับผู้ที่จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี หลังจบปริญญาตรี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานหลังจากวันที่ระบุใน Transcript จนถึงวันแรกของการรับสมัคร(ไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ทำงานด้านการบินมาก่อน )

2. มีผลคะแนนสอบ CU-TEP ขั้นต่ำ 50

มีผลคะแนน CU-BEST ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนขั้นต่ำ

3. ผู้สมัครจะต้องไม่มีพันธะสัญญากับหน่วยงานในสังกัดในเรื่องการขอศึกษาต่อในต่างประเทศ

หรือได้ทุนสนับสนุนการเรียนต่อในสถาบันอื่นหรือในต่างประเทศ ที่จะทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :

-> ความพร้อมในการศึกษา

-> ประสบการณ์การทำงาน

-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร

-> บุคลิกภาพ

ภาคเรียนละ / บาท ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท
ค่าเทอม * 19,000 7,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ** 50,000 30,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ ประมาณ 300,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น

** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร

– Class period on workdays evening ( between Mon-Fri )- Class time 6 – 9 pm- around 50 persons per class

(เวลาเรียนที่ระบุ หมายถึงผู้เรียนควรจะมีเวลาว่างและสามารถมาเรียนได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมด

เช่น เวลาเรียนเย็นธรรมดา แสดงว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถมาเรียนได้ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ถึงเย็นวันศุกร์โดยไม่ คำนึงว่าจะเรียนสัปดาห์ละกี่วัน)

Students must take 6-week pre – MBA courses prior to the first semester of the MBA program.

The pre-MBA courses consist of Financial Accounting, Intensive English and Business Communication.

During the first year of MBA program, student will study core courses covering principles of business functions and analytical tools.

After completing most of the core courses in the first year, student will choose elective courses in the areas of interest during the second year. In the final semester, student must take the integrated course of Strategic Management and work on a special project as an independent study

Core courses 27 credit hours
Elective courses 18 credit hours
Independent study 3 credit hours
Total 48 credit hours

After completing 48 credits of required courses, student must take comprehensive examination.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=9
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-โปรแกรมภาษาอังกฤษ(MBA English Program) + Applicants must hold a bachelor degree in any field of study from a local or overseas educational institution recognized by the Commission on Higher Education.+ Applicants must have at least 1 year of work experience after the receipt of bachelor degree.+ Applicants must take CU-TEP and CU-BEST (English Version) examinations and receive at least the minimal scores required before applying.

+ CU-TEP examination may be exempt for English Native Speaker

Applicant must have 2 score- test result of :

1.) CU-TEP at minimum score 70 (TOEFL score equal to CU-TEP or IELTS score

can replace CU-TEP score) taken  no longer than two years till application date.

CU-TEP examination may be exempt in case of English Native Speaker

2.) A copy of CU-BEST (English Version)

taken no longer than two years till application date

(Start from Academic Year 2009,GMAT score  can be replaced)

After period of application, MBA Program will select applicants by ranking
from Top of CU-BEST score amount 100-150 persons to announce for
submit application fee and send application document.

Fee Thai Student Overseas Student
Tuition 19,000 76,000
Summer Tuition 7,000 45,000
Education Fee 30,000 30,000
Summer Education fee 20,000 20,000
Fee Charged for Foundation courses 15,000 15,000
Approximate Total Cost 300,000 580,000
Baht Rate

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร

– Class period on workdays evening ( between Mon-Fri )- Class time 6 – 9 pm- around 50 persons per class

(เวลาเรียนที่ระบุ หมายถึงผู้เรียนควรจะมีเวลาว่างและสามารถมาเรียนได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมด

เช่น เวลาเรียนเย็นธรรมดา แสดงว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถมาเรียนได้ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ถึงเย็นวันศุกร์โดยไม่ คำนึงว่าจะเรียนสัปดาห์ละกี่วัน)

Students must take 6-week pre – MBA courses prior to the first semester of the MBA program.

The pre-MBA courses consist of Financial Accounting, Intensive English and Business Communication.

During the first year of MBA program, student will study core courses covering principles of business functions and analytical tools.

After completing most of the core courses in the first year, student will choose elective courses in the areas of interest during

the second year. In the final semester, student must take the integrated course of Strategic Management and work on a special

project as an independent study

Core courses 27 credit hours
Elective courses 18 credit hours
Independent study 3 credit hours
Total 48 credit hours

After completing 48 credits of required courses, student must take comprehensive examination.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=10
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการโรงพยาบาลและสุขภาพ (MBA-Hospital and Healthcare Management) -รับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา-มีประสบการณ์ทำงานงานอย่างน้อย 3 ปี หลังจากจบปริญญาตรี (นับจากวันที่จบการศึกษาที่ระบุในTranscriptจนถึงวันแรกของการรับสมัคร)-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และโรงพยาบาลมาก่อนการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก :

-> ความพร้อมในการศึกษา

-> ประสบการณ์การทำงาน

-> ศักยภาพในการเป็นนักบริหาร

-> บุคลิกภาพ

ภาคเรียนละ / บาท ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท
ค่าเทอม * 19,000 7,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ** 50,000 30,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน 15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ ประมาณ 400,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น

** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาที่รับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร

– การเรียนการสอนในวัน เสาร์-อาทิตย์- ใช้เวลาเรียน ขั้นต่ำ 2 ปี- จำนวนนิสิตรุ่นละ 50 คน

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน

แต่ละภาคการศึกษามีเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลา 8 สัปดาห์

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

เรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ห้องปฏิบัติการ

ห้อง Management Cockpit ห้องปฏิบัติการทางการเงิน และศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่ทันสมัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://mba2.acc.chula.ac.th/mba_program.asp?nid=11
Tags: ,

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook