You Are Here: Home » MBA Directory » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( MBA- CMU ) – Update 10/1/2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

ชื่อหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าวิธีการคัดเลือกพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

– ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

– ประสบการณ์ในการทำงาน/ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

– ผลการสอบข้อเขียน

– ผลการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ประมาณ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท หลักสูตรแผน ก. มีวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตจากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และต้องสอบผ่านวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และมีทุนให้สำหรับทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรแผน ข.

ไม่มีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตจากการค้นคว้าแบบอิสระ 3 หน่วยกิต และจะต้องสอบผ่านวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชาบังคับ 8 กระบวนวิชา กระบวนวิชาเลือก 4 กระบวนวิชา จากวิชาเลือกทั้งหมด 33 กระบวนวิชา กระบวนวิชาบังคับเรียนทั้งแผน ก. และแผน ข. ดังนี้

1. การบัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุม

2. การจัดการด้านการเงิน

3. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

4. การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

5. การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. การวิจัยทางธุรกิจ

7. การจัดการเชิงกลยุทธ์

8. การจัดการด้านการตลาด 

ระบบการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และอาทิตย์ ตามโครงสร้างหลักสูตร

ใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา

หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลา 15 สัปดาห์

งานบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 053-942111Websitehttp://www.ba.cmu.ac.th/mis/masterdegree/mba/

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร : 053-942105,053-942113 แฟกซ์ : 053-892201

e-mail : accba@chiangmai.ac.th

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook