You Are Here: Home » MBA Directory » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยบูรพา ( MBA – BUU)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์: 0-3839-2018-20 โทรสาร: 0-3839-2024
Copyright @ 2002 GSC Burapha University Thailand
E-mail : webmaster@ex-mba.edu , edu@ex-mba.edu 

ศูนย์ศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี
โทร.0-3839-2018-20 Fax.0-3839-2024
http://www.ex-mba.edu/default.html 

ศูนย์เรียน ระยอง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การศึกษาระยอง
ตึกคอม จ. ระยอง
โทร. 038-861-682, โทรสาร. 038-681718
E-Mail address : edu@ex-mba.edu
http://www.ex-mba.edu/RAYONG/index.html 

ศูนย์เรียน แม่ฮ่องสอน
http://www.ex-mba.edu/maehongsorn/index.html 

ศูนย์เรียน กรุงเทพฯ
(อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศึกษากรุงเทพฯ
โทร. 0-2231-1270-2 โทรสาร. 0-2231-1273
http://www.ex-mba.edu/bkk/index.htm 

ศูนย์เรียน สระบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ศูนย์การศึกษาสระบุรี
Tel. 036-230205-6 Fax. 036-230204
http://www.ex-mba.edu/SARABURI/index.html 

ศูนย์เรียน นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ศูนย์การศึกษานนทบุรี
เบอร์โทร 0-2527-8703 มือถือ 081-9402357 Fax. 0-2527-8702
http://www.ex-mba.edu/nontaburi/index.html 

หลักสูตรที่เปิดสอน เรียนเสาร์ – อาทิตย์ 8.30 – 16.30 น.
• Ex-MBA
• Accounting
• International MBA
• International Business MBA
• Marketing
• Entrepreneurship
• Public Management 

เรียนเย็นจันทร์-ศุกร์ 18.00 – 21.30 น.
• Y-MBA 

MBA ภาคปกติ เรียน
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

ชื่อหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร
สถานที่เรียน
1. Y-MBA
1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า2.มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ แนบมากับใบสมัครหรือมีธุรกิจส่วนตัว3.มีอายุ 22 ปีขึ้นไป จนถึงวันสมัคร4.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร *การสอบเข้าโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว***การคัดเลือกพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 50,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 45,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 40,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 30,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 30,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
195,000 บาท

 

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี วันและเวลาเรียน เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 18.30-21.30 น.  

 
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (MBA-Marketing) 1.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2540 และการศึกษาภาคพิเศษขั้นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2540 (ข้อ5)2.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า3.มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์พิจารณา และเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้4.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 80,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 60,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 50,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 50,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 50,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
290,000 บาท

 

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี
MBA ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.ภาคพิเศษเรียนเสาร์ – อาทิตย์ 8.30 – 16.30 น. 
  
3. MBA-สาขาวิชาการประกอบการ ( MBA- Entrepreneurship ) 1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา2.อายุ 22 ปีขึ้นไป จนถึงวันรับสมัคร3.ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร หรือมีใบรับรองจาก สภาอุตสาหกรรม หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาและสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้4.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 80,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 60,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 50,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 50,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 50,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
290,000 บาท

 

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี
วันและเวลาเรียน

MBA ภาคปกติ
เรียน จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
ภาคพิเศษ

  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

 

 

  
4. MBA- บัญชีบริหาร (MBA – Accounting ) 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชี หรือการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร3. มีอายุ 22 ปีขึ้นไป จนถึงวันสมัคร หรือคณะกรรมการบัณฑิตประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม4. รับผู้จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ(โอนหน่วยกิตได้ 12 หน่วยกิต) 5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 55,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 50,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 50,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 43,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 40,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
238,000 บาท

 

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี
วันและเวลาเรียน MBA ภาคปกติเรียน จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.ภาคพิเศษ เรียนเสาร์ – อาทิตย์ 8.30 – 16.30 น. 
  
5. MBA การจัดการสาธารณะ ( MBA- Public Management ) 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรที่ทำงานแนบมากับใบสมัคร3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการสอบสัมภาษณ์ และจากเอกสารการสมัคร (ผู้ยื่นใบสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อนในกรณีที่คุณสมบัติเท่ากัน)  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 50,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 45,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2553 40,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2554 30,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 30,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
195,000 บาท

 

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี วันและเวลาเรียน MBA ภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. ภาคพิเศษ 

เรียนเสาร์ – อาทิตย์ 8.30 – 16.30 น. 

  
6. EX-MBA 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร3. มีอายุ 24 ปีขึ้นไป จนถึงวันสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

งวดที่ 1 วันรายงานตัว 80,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนกันยายน 2553 60,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนมกราคม 2554 50,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2554 50,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2554 50,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
290,000 บาท

 

ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปีวันและเวลาเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น.   
7. International MBA Qualifications for admission1. Bachelor’s degree in any field.2. Proof of English language proficiency indicated by a minimum test score of either 500 in TOEFL or 5.5 in IELTS. For applicants without these records, an English language test will be conducted by Burapha University.3. If an applicant does not have all required qualifications, the GSC committee will consider each case individually. 4. Capable of devoting time for the study in the curriculum.  The amount of tuition fee is 387,000 baht that will be paid accordingly :    

1. At Registration 80,000 Baht
2. May 2010 80,000 Baht
3. September 2010 80,000 Baht
4. January 2011 80,000 Baht
5. May 2011 55,000 Baht
  * English language preparation (36 hours) 12,000 Baht
 
Total
387,000 Baht

 

System of StudyThere are three semesters in an academic year, which is Summer, Semester One, Semester Two, respectively regarding Burapha University’s regulations for Graduate School of Commerce’s on educational management 2003.Days for lectures/ ClassesSaturday and Sunday : 09.00 am.- 04.00 pm.   
8. หลักสูตรอบรมระยะสั้น Pocket MBA 1.หลักสูตรสำหรับนักบริหารที่ต้องการเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพในระยะเวลาสั้นๆ2.หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารยุคใหม่มีหลักการบริหารครบ 5 ด้าน (บัญชี-การเงิน, การผลิต-การบริการ,การขาย,ทรัพยากรมนุษย์,เครือข่ายธุรกิจ-สังคม)3.หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเรียน MBA แต่ไม่มีเวลา (หรือยังไม่จบปริญญาตรี แต่ประกอบธุรกิจในขณะนี้) ค่าลงทะเบียน 25,000บาท(รวมค่าอาหาร,ค่าเสื้อแจ๊กเก็ต,ค่าดูงานนอกสถานที่ และ ค่าเอกสารการสอน )   เรียนที่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ 169 ต.แสนสุขอ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทร 038- 394900,390794 ,393561 ต่อ 108 , 110 

081-4418592 , 087-5842967
081-1774414 

Tags:

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook