You Are Here: Home » MBA Directory » รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( MBA – BU ) – Update 21/7/2559

thumbnail_BU-logo-horizontalมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะเวลาศึกษา – จุดเด่นของหลักสูตร

สถานที่เรียน  

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมไทยMaster of Business Administration(MBA) Thai Program ๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา๒. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโทการคัดเลือกเข้าศึกษาการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว Ÿค่าใช้จ่ายในการศึกษารวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแผน-ก 213,310 บาทแผน-ข  212,310 บาท

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ จะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต โดยสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ โดยนักศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษา แผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้แผน ก.

วิชาบังคับ

๓๓

หน่วยกิต

วิชาเลือก

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

๑๒

หน่วยกิต

รวม

๔๘

หน่วยกิต

แผน ข.

วิชาบังคับ

๓๓

หน่วยกิต

วิชาเลือก

๑๕

หน่วยกิต

รวม

๔๘

หน่วยกิต

นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ข. จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี โดยใช้ระบบภาคการศึกษา

ในหนึ่งปีการศึกษา ประกอบไปด้วย ๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคฤดูร้อน

ในหนึ่งภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะมีเวลาเรียน ๑๕ สัปดาห์ และ ๘ สัปดาห์ ในภาคฤดูร้อน อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาไม่น้อย กว่า ๒ ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

The Graduate School Bangkok University Rama 4 RoadKlong-Toey, Bangkok 10110Thailand

Phone: +660 2350 3608,

+660 2350 3609 (Direct Lines)

+660 2350 3500 ext. 1508, 1509, 1611, 1626, 1627

Fax: +660 2350 3668

e-mail:  graduate@bu.ac.th

Website: http://graduateschool.bu.ac.th

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมนานาชาติ Master of Business Administration(MBA) International Program ๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา๒. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโทการคัดเลือกเข้าศึกษาการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว  Ÿค่าใช้จ่ายในการศึกษารวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแผน-ก 213,310 บาทแผน-ข  212,310 บาท

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ จะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต โดยสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ โดยนักศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษา แผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้แผน ก.

วิชาบังคับ

๓๓

หน่วยกิต

วิชาเลือก

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

๑๒

หน่วยกิต

รวม

๔๘

หน่วยกิต

แผน ข.

วิชาบังคับ ๓๓ หน่วยกิต
วิชาเลือก ๑๕ หน่วยกิต
รวม ๔๘ หน่วยกิต

นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ข. จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี โดยใช้ระบบภาคการศึกษา

ในหนึ่งปีการศึกษา ประกอบไปด้วย ๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคฤดูร้อน

ในหนึ่งภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะมีเวลาเรียน๑๕สัปดาห์ และ ๘ สัปดาห์ ในภาคฤดูร้อน อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาไม่น้อย กว่า ๒ ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

The Graduate School Bangkok University Rama 4 RoadKlong-Toey, Bangkok 10110Thailand

Phone: +660 2350 3608,

+660 2350 3609 (Direct Lines)

+660 2350 3500 ext. 1508, 1509, 1611, 1626, 1627

Fax: +660 2350 3668

e-mail:  graduate@bu.ac.th

Website: http://graduateschool.bu.ac.th

 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา๒. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโทการคัดเลือกเข้าศึกษาการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว แผน ก. 173,210 บาทแผน ข.  172,210 บาทหมายเหตุ :- รวมค่าประกันความเสียหาย 1,000.-บาทและจะคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา

– ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน / ศึกษาดูงานต่างประเทศ / ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ จะต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต โดยสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ โดยนักศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษา แผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้แผน ก.

วิชาบังคับ ๓๓ หน่วยกิต
วิชาเลือก หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
รวม ๔๘ หน่วยกิต

แผน ข.

วิชาบังคับ ๓๓ หน่วยกิต
วิชาเลือก ๑๕ หน่วยกิต
รวม ๔๘ หน่วยกิต

นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ข. จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า

หลัก สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี โดยใช้ระบบภาคการศึกษา ในหนึ่งปีการศึกษา ประกอบไปด้วย ๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคฤดูร้อน ในหนึ่งภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะมีเวลาเรียน ๑๕ สัปดาห์ และ ๘ สัปดาห์ ในภาคฤดูร้อน อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาไม่น้อย กว่า ๒ ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

The Graduate School Bangkok University Rama 4 RoadKlong-Toey, Bangkok 10110Thailand

Phone: +660 2350 3608,

+660 2350 3609 (Direct Lines)

+660 2350 3500 ext. 1508, 1509, 1611, 1626, 1627

Fax: +660 2350 3668

e-mail:  graduate@bu.ac.th

Website: http://graduateschool.bu.ac.th

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook