You Are Here: Home » Programs Update » วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญาของสังคมและยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นมหาวิทยาลัยดีเลิศด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมด้านการวิจัย จากการจัดอันดับโดย สกอ. ปี 2549 และได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร. เป็นอันดับ 1  สองปีซ้อน (2549 และ 2550)

          วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับจาก นิตยสาร Asiaweek เป็นอับดับที่ 18 ในทวีปเอเชีย สำหรับองค์กรเปิดสอนหลักสูตร MBA แบบ  Best Past – Time Program ในปี 2543  และได้รับการจัดให้อยู่ในประเภท Good  Bussiness School โดย Eduniversal ในปี 2551  

หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดรับ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  (ไม่นับรวมวิชาเสริมพื้นฐาน) ให้เลือกศึกษาตามแผน ก หรือ ข
• Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา   เวลา  18.00 – 21.30 น.
• Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา  09.00 – 17.00 น.
• Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา  เวลา  18.00 – 21.30 น.
• Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา  09.00 – 17.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
Young Executive MBA   รวมตลอดหลักสูตร  (6 ชุดวิชา)  218,000 บาท
Executive MBA    รวมตลอดหลักสูตร  (6 ชุดวิชา)  272,000 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม  : ค่ายืนยันสิทธิ์ ค่าตำราและ/หรือเอกสารประกอบการสอน ค่าทัศนศึกษาดูงานในประเทศ     เกมส์การจัดการทางธุรกิจ (Business Game) อาหารและอาหารว่าง

เกณฑ์การคัดเลือก
Executive  MBA   การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์
Young Executive MBA    การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน (วิชาความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ธุรกิจ  ภาษาอังกฤษ)  และผลการสัมภาษณ์

 จำนวนนักศึกษาที่รับ
Executive  MBA       
กลุ่มวันธรรมดา             65  คน
 กลุ่มวันเสาร์  – อาทิตย์   65  คน

Young  Executive  MBA     
กลุ่มวันธรรมดา               65  คน
กลุ่มวันเสาร์  – อาทิตย์   55  คน

กำหนดการรับสมัคร
Executive MBA                                  Young Executive MBA
รอบที่ 1                                                        รอบที่ 1
15 ธ.ค. 52 – 11 มี.ค. 53                       15 ธ.ค. 52 –  5  มี.ค. 53
รอบที่ 2                                                       รอบที่ 2
12 มี.ค. 53 – 6 พ.ค. 53                        6  มี.ค. 53 –  30  เม.ย. 53

เชิญ ร่วมงาน Open House ในวันอาทิตย์ ที่  7 กุมภาพันธ์  2553 เวลา  13.00 – 16.00 น.
สำรองที่นั่ง ฟรี

การรับสมัคร
สมัคร Online ทาง www.mbakku.com ,ทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง  สอบถามรายละเอียดได้ที่
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 25
25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4140-3
โทรสาร 0-2677-4145
Hotline : 089-0022-699 
www.mbakku.com   E-mail : mbakku@gmail.com

Tags:

1 Comment

  1. Kerry says:

    Such a method you would be enjoying 3 x the particular guess and you will find odds
    of successful 3 times while enjoying whole cash.

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook