You Are Here: Home » Programs Update » หลักสูตร MBA Hospital & Health Care Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่   หลักสูตร MBA Hospital & Health Care Management
รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552

คุณสมบัติของผู้สมัคร MBA Hospital & Health Care Management
[หลักสูตรเฉพาะแผน ข.]
     – รับผู้ที่จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี หลังจบปริญญาตรี
       (ไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
       และโรงพยาบาลมาก่อน)
     – มีผลคะแนนสอบ CU-BEST และ CU-TEP
         : CU-BEST รอบพิเศษสำหรับผู้สมัครโปรแกรมนี้! กรุณาคลิกที่นี่
         : CU-TEP    รอบที่ 4/2009 รับสมัครสอบ 2-19 ก.พ. 52
          สอบวันที่ 15 มี.ค. 52
         (โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครอื่นๆให้ครบก่อน และส่งผลสอบตามมาหลังจากที่
         ทราบผลคะแนน  เรียบร้อยแล้ว มายังหลักสูตรฯ)

จำนวนที่คาดว่าจะรับ
     – ประมาณ 50 คน ปีละ 1 รุ่น

เวลาเรียน
     – นอกเวลาราชการ เรียนวัน เสาร์ – อาทิตย์

การสมัคร
     – มัครออนไลน์ในเว็บไซด์สมัครสอบของหลักสูตรฯ เท่านั้น โดยผู้สมัคร จะต้องเข้าลงทะเบียนในฐานข้อมูลการรับสมัครของหลักสูตรฯ จากนั้นจึงเลือกประเภทการรับสมัครและ
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ในหน้าการสมัคร (ไม่มีการขายใบสมัครโดยตรง)

ดูเว็บไซต์หลักสูตร

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook