You Are Here: Home » Programs Update » ม.นเรศวรเปิดรับ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเเละการท่องเที่ยว (M.A.)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเเละการท่องเที่ยว (M.A.)อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิืทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรและผู้บริหารมืออาชีพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสร้างมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมสำหรับยุคปัจจุบันและอนาคต ให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้และความสามารถทั้งด้านธุรกิจ และการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมสำหรับเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้าและระดับผู้บริหารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
2. เข้าใจพลวัดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผลกระทบต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี
3. มีความสามารถในการผสมผสานสังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎี การจัดการเพื่อการตัดสินใจ
4. มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และการตัดสินใจ
5. มัศักยภาพในการแข่งขัน และมีความเป็นผู้นำ
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดการสมัครประจำปี
รับสมัคร : มกราคม – เมษายน 
สอบคัดเลือก : กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
ลงทะเบียน : มีนาคม – พฤษภาคม 
เปิดเรียน : มิถุนายน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.nubkk.nu.ac.th/v3/hotel_1.php

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook