You Are Here: Home » Business, Top Article » ธปท.เผยผลสำรวจธุรกิจ มีแนวโน้มฟื้นตัวไตรมาส 4

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เดือน เม.ย. 2552 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สรุปรายงาน “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่าง ธปท.และนักธุรกิจ” ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 182 ราย ในช่วงไตรมาสที่ 1/2552
พบว่าวิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2551 ทำให้ภาวะธุรกิจโดยรวมยังคงชะลอตัวจนถึงหดตัวในบางธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิตสินค้าคงทนที่พึ่งพิงตลาดต่างประเทศเป็นหลัก อาทิเช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้ปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อชดเชยการส่งออกที่ลดลงจากคำสั่งซื้อของลูกค้าหลัก และจากการที่อัตราการใช้กำลังการผลิตที่อยู่ในระดับต่ำกดดันให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านแรงงานลง โดยเริ่มจากการลดเวลาทำงาน และลดแรงงานประเภท Sub-contractor ลง

“สำหรับแนวโน้มในระยะต่อไปผู้ประกอบการคาดว่าการอุปโภค การลงทุน และการส่งออกจะชะลอตัวต่อเนื่อง และคาดว่าจะฟื้นตัวประมาณไตรมาสที่ 4/2552″
การบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง จากไตรมาสก่อนตามการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากการหดตัวของยอดจำหน่ายสินค้าธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะหมวดอสังหาริมทรัพย์และหมวดการบริโภคสินค้าคงทน
อาทิเช่น รถยนต์และจักรยานยนต์ เครื่องหนัง สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนแม้ว่าปัญหาการเมืองในประเทศจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว
แต่วิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งผลให้อุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงอย่างมาก ทำให้ธุรกิจลดปริมาณการผลิตลง และมีกำลังการผลิตเหลือมาก ประกอบกับนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น มาตรฐานการให้สินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจชะลอการลงทุนออกไป
“ส่วนการส่งออกยังหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4/2551 ตามการชะลอตัวอย่างมากของอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญส่งผลให้ภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิต เพื่อส่งออกเป็นหลักลดปริมาณการผลิตลง โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารแปรรูปและสิ่งทอ”
ในรายงานยังระบุอีกว่า ในส่วนของการผลิตไตรมาสที่ 1/2552 นั้น ผู้ประกอบการแทบทุกประเภทสินค้าต่างลดปริมาณการผลิตลงตามอุปสงค์โดยรวมที่ชะลอตัวลงไปสอดคล้องกับการนำเข้าวัตถุดิบที่ลดลง
โดยผู้ประกอบการต้องการระบายสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงออกไปก่อน เพื่อลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจเอาไว้ และเป็นที่น่าสังเกตว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเริ่มทรงตัวตั้งแต่เดือน ม.ค. 2550 เป็นต้นมา และเริ่มมีคำสั่งซื้อในไตรมาสที่ 2/2552 กลับเข้ามาในบางอุตสาหกรรม อาทิเช่น Hard Disk Drive สะท้อนว่าอุปสงค์และอุปทานกำลังปรับตัวเข้าสู่สภาพสมดุล
ส่วนการจ้างงานนั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยพยายามปรับตัวด้วยการลดต้นทุนด้านแรงงานลง โดยการลดเวลาทำงาน การลดแรงงานประเภท Subcontractor แต่พยายามรักษาแรงงานประจำที่มีฝีมือเอาไว้ให้นานที่สุด

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะ เพื่อให้สามารถเพิ่มการผลิตได้ทันทีในกรณีที่มีคำสั่งซื้อกลับมา สำหรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปิดกิจการบางส่วนถูกรองรับโดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานและบางส่วนย้ายไปทำงานในภาคเกษตร
“โดยต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจและราคาสินค้านั้น ในส่วนของต้นทุนการผลิตปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง จากราคาน้ำมันและวัตถุดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงตามภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการดำเนินธุรกิจเริ่มลดลงจากการปรับตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
อย่างไรก็ตาม จากแรงกดดันด้านต้นทุนที่ได้ผ่อนคลายลงประกอบกับการปรับลด Margin กำไรลดลงของผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นยอดขายในภาวะที่อุปสงค์อ่อนตัว ราคาสินค้าโดยทั่วไปจึงเริ่มปรับตัวลดลง”

ที่มา : suthichaiyoon.com

Tags:

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook