You Are Here: Home » Scholarship » โอกาสมาถึงแล้ว!! ทุน British Chevening 2010/2011 ทุนดีๆจากรัฐบาลอังกฤษ

หาก คุณคิดว่าคุณเป็นนักวิชาชีพรุ่นใหม่ มีวิิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำในอนาคต และมีความสนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ทุนชีฟนิ่งอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญของคุณ
ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง 2010/2011 เปิดรับสมัครตั้นแต่บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2553

ทุนการศึกษาชิฟนิ่งเป็นทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นการผลิต ผู้นำในอนาคต บุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง นักคิด และผู้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมนี้ก่อตั้งขึ้นโดย กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร (FCO) และอยู่ภายใต้ความดูแลของ บริติช เคานซิล สนับสนุนนักเรียนต่างชาติปีละกว่า 2000 คนทั่วโลก ไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์หลักของทุน British Chevening ในประเทศไทยคือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และโอกาสแก่ที่ผู้ที่ต้อง การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรกลับมาใช้ในการ พัฒนาประเทศไทย ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดทุน British Chevening

Details of Chevening Scholarships

ใน ปี 2010/2011 ทุน British Chevening จะมีจำนวนประมาณ 4 – 5 ทุนการศึกษา ให้นักวิชาชีพรุ่นใหม่ชาวไทยไปศึกษาในสหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 12 เดือน ซึ่ง ปกติจะเปิดการศึกษาในเดือนกันยายนของทุกปี ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในแต่ละปี ทุนชีฟนิ่งจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ไม่เกิน £12000 ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร ในปีนี้ สถานทตอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ  ผู้สนใจสามารถสมัครทุนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 20 มกราคม 2553

ผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
รายละเอียดผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาชีฟนิ่ง ในปีนี้ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 • จำนวนทุนการศึกษา
  ในปี 2010/2011 จำนวนทุนการศึกษาประมาณ 5 ทุน
 • รายละเอียดของทุนการศึกษา
  ทุน British Chevening จะให้ค่าเล่าเรียน Arrival and departure allowances ค่าทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรไม่เกิน 12 เดือน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • หลักสูตรและระยะเวลาการให้ทุน
  ทุน British Chevening เป็นทุนเพื่อศึกษาระดับPostgraduate Diploma หรือ ปริญญาโท เช่น MA , MSc , MBA , Mphil และ LLM ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
 • สาขาวิชา
  สถานทูตอังกฤษเชิญชวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครทุนการศึกษา โดยสามารถเลือกวิชาที่สนใจจะเรียนได้แต่อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ คือพลังงานทดแทน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม
 • สถาบันการศึกษา
  ใบ สมัครทุน British Chevening Scholarships จะให้โอกาสผู้สมัครได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ พร้อมทั้งวิชาที่ต้องการจะศึกษา ในสหราชอาณาจักร สถาบันการศึกษาอยู่ในมาตรฐานระดับดีเยี่ยม บริติช เคานซิล มีข้อมูลเหล่านี้ไว้บริการให้ผู้สมัครสามารถตัดสินใจเลือกได้ตรงตามความต้อง การ หรือ อาจจะศึกษารายละเอียดของวิชาเพิ่มเติมที่หน้า Education UK

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครทุนต้องดำเนินการสมัครดังนี้
ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้นได้ที่ https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx
ผู้ สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน รวมทั้งชี้แจงคะแนน IELTS คณะกรรมการฯจะคัดเลือกจากใบสมัครออนไลน์ในขั้นแรก จากนั้นจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นแรก จะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ ก่อนการสัมภาษณ์

 • สำเนา ของวุฒิบัตร และ เอกสารแสดงการจบการศึกษา หรือ transcript เป็นภาษาอังกฤษ และมีคำรับรองของสถานศึกษากำกับ (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงชื่อผู้สมัครและผู้แปลกำกับ)
 • ประวัติย่อแสดงประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ควรประกอบด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้างานปัจจุบัน)
 • สำเนาผลการสอบ IELTS (ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5)
 • เอกสารเพิ่มเติม เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้ติดต่อ, อีเมล์ ,หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก หรือหมายเลขแฟกซ์
 • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้ามีข้อความที่ต้องกรอกบางตอนไม่ตรงกับโปรแกรมที่สมัคร ให้ใส่ N/A (Not Applicable) ลงในช่องว่าง การกรอกใบสมัคร ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
  หากผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและสำเนาใบสมัครออนไลน์มาที่
  บริติช เคานซิล (สมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง)
 • 254 สยามสแควร์ ซอย 9 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
  เซ็นชื่อกำกับและ “Certified true copy” บนเอกสารอัดสำเนาทุกฉบับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Chevening@britishcouncil.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Chevening@britishcouncil.or.th

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.chevening.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร Who can apply

 • Young professionals in many sectors that had the best likelihood of containing opinion leaders and influence formers of the future – the media, political parties, NGOs, government , private sectors and leading universities, with as many candidates as possible from outside Bangkok as well as professionals involved with Climate Change, Renewable Energy and Environmental Studies.
 • Thai nationals of outstanding academic ability with a good first degree.
 • Applicants MUST hold a Bachelor’s degree in a relevant subject with a GPA of at least 3.0.
 • Applicants should have at least 2 years’ work experience.
 • Excellent spoken and written English are very essential (a minimum of IELTS 6.5 or equivalent, though some courses require 7.0 or higher).
 • The Chevening Scholarships are looking for future leaders

ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์นักเรียนเก่า Chevening ในประเทศไทย  http://www.cheveningthailand.com/main.asp

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook