You Are Here: Home » Programs Update » Block Course ยาแก้ปวดหัว คนเรียนโท

สำหรับผู้ที่ทำงานและเรียนปริญญาโทไปด้วย คงเข้าใจดีว่าการเดินทางฝ่ารถติด เพื่อไปเรียนให้ทันช่วง 6 โมงเย็นนั้น ทรมานขนาดไหน

ยังไม่นับที่ต้องอ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวไปถกประเด็นปัญหากับอาจารย์และเพื่อนเรียนในห้อง ซึ่งแต่ละวัน วิชาเรียนก็สลับสับเปลี่ยนกันไป บางครั้งก็งง บางครั้งสับสัน เหนื่อยและกดดัน แต่เมื่อเลือกแล้วและจ่ายเงินไปแล้ว จึงต้องมุมานะเรียนต่อไปให้จบ

      จากข้อจำกัดของผู้เรียนดังกล่าวแต่ละมหาวิทยาลัยเล็งเห็นพร้อมกับจัดทางเลือกที่ไม่ว่าทั้งมหาวิทยาลัย หรือ ผู้เรียน ก็ล้วนแต่ Win-Win การเรียนการสอนในระบบ  Block Course  หรือ การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประมาณ 1 เดือน สอบเสร็จถึงจะเริ่มต้นเรียนวิชาใหม่ เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งฝั่งมหาวิทยาลัย และผู้เรียน

      ข้อดีของการเรียนแบบนี้ คือ การลดข้อจำกัดสำหรับผู้ที่เรียนไปทำงานไปด้วย เพราะจะสามารถโฟกัสแต่ละวิชา และลดความสับสนจากการเรียนอย่างเร่งรีบในแต่ละวัน

      โดยปัจจุบันการสอนแบบ Block Course นี้นิยมเปิดสอนในบางสาขาเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration : MPA)

      รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บอกว่า การเรียนแบบ Block Course เน้นเรียนจบเป็นรายวิชา โดยแต่ละวิชาใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 5 สัปดาห์  ซึ่งเชื่อว่ามีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนไปทำงานไป อีกทั้งยังทำให้นักเรียนหันมาโฟกัสกับวิชาเรียนได้ดียิ่งขึ้น

      โดย นิด้า นำระบบดังกล่าวมาใช้กับหลักสูตร MPA เป็นครั้งแรกในไทย เมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เพราะเข้าใจว่าผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมักไม่มีเวลามาเรียนเต็มวัน

      “นิด้า เปิดสอนหลักสูตร MPA ภาคปกติ มา 54 ปีแล้ว และเปิดภาคพิเศษแบบ Block Course เป็นสถาบันแรกเมื่อประมาณ 26-27 ปีที่ผ่านมา เพราะช่วงนั้นข้าราชการสนใจเรียนกันเยอะ ประมาณ 60% ซึ่งสามารถมาเรียนภาคปกติช่วงกลางวันได้ โดยภาคพิเศษจะเรียนในวันศุกร์-เสาร์ เวลาตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม”

      จากการเปิดสอนในแนวทางดังกล่าว รศ.ดร.มนตรี บอก สิ่งที่ชี้วัดได้ดี คือ นักศึกษาสามารถทำคะแนนสอบได้ดีกว่าภาคปกติ เนื่องจากการเรียนในลักษณะโฟกัสเฉพาะรายวิชา และตัวผู้เรียนเองก็มีตั้งใจสูง มาเรียนเพราะต้องการองค์ความรู้จริงๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

      สำหรับโครงสร้างการเรียน MPA แบบ Block Course ของนิด้า กำหนดการเรียนทั้งหมด 13 วิชา 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 วิชาเอก ประกอบด้วย การจัดการองค์การ การจัดการทุนมนุษย์ และนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ นอกจากนั้นแล้วยังมีหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management : MPPM) ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบนี้ด้วยเช่นกัน

      ขณะที่หลักสูตร MPA ภาคปกติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็เปิดสอนแบบ Block Course เช่นกัน โดยเปิดสอนทั้งสิ้นจำนวน 36 หน่วยกิต ใน 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ประกอบด้วย หัวหมาก บางนา เชียงใหม่ ระยอง และสงขลา
 อีกหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ Block Course เป็นทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ (Dual Master’s Degree Program in Public and Business Administration) เมื่อจบออกมาจะได้ปริญญา 2 ใบ คือ MPA และ  MBA

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็ไม่ยอมน้อยหน้า เปิดสอนหลักสูตร  MPA แบบ Block Course เช่นกัน ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการโครงการ  โดยการเรียนในแต่ละวิชาจะมีความต่อเนื่องตลอด 5 สัปดาห์เต็มในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต ซึ่งตลอดหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่าย 155,000 บาท

     MPA ที่นี่เน้นการพัฒนาวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) การใช้ SWOT ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็เปิดสอนหลักสูตรนี้ และเน้นเจาะกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่เช่นกัน

     รศ.ดร.มนตรี  บอกอีกว่า ในบ้านเราเกือบทุกมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร MPA  แบบ Block Course เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาซึ่งเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง เป็นบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ต้องการรู้นโยบายของรัฐ  เพราะกระทบกับการทำงานของเอกชน

     โดยเชื่อว่า หลักสูตร MPA ยังคงสำคัญ เพราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤติทุกหน่วยงานย่อมต้องการพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้มีความรู้และขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อาทิ ด้านบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ๆ ไม่แตกต่างกับบุคลากรภาคเอกชน

     “ช่วงที่ผ่านมา ข้าราชการได้รับแนวทางให้ทำงานเชิงบริการมากขึ้น แต่เมื่อคิดไม่ออก จึงต้องมาเรียน มาศึกษาเพิ่มเติม ความต้องการเรียน MPA จึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 35-45 ปี ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง มีประสบการณ์ทำงานมากพอสมควร สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ภายนอกได้เป็นอย่างดี”

     รศ.ดร.มนตรี กล่าวว่า การสอนแบบ Block Course สามารถนำไปใช้กับหลักสูตรอื่นในระดับปริญญาโทได้ โดยจัดให้แต่ละเทอมเรียน 4 วิชา วิชาละ 1 เดือน แต่ในท้ายที่สุดต้องมีระบบการสอบแบบบูรณาการ ซึ่งเชื่อมโยงทุกวิชาเข้าด้วยกัน โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 4 วิชา รวมทั้งหมด 12 วิชา  เช่นเดียวกับ MPA ของนิด้า ที่จัดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เมื่อเรียนจบทุกวิชา

     “เรามีหน้าที่เปลี่ยนคน หวังให้คนเข้าไปเปลี่ยนวิธีการบริการจัดการ ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เพราะจะเปลี่ยนทั้งระบบนั้นเป็นเรื่องยาก” รศ.ดร.มนตรี  กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook