You Are Here: Home » Programs Update » MBA จุฬา เปิดรับสมัครหลักสูตร Aviation Management

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมทางด้านคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ กับ กองทัพอากาศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการบิน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรเพื่อออกไปบริหารธุรกิจทางด้านการบิน นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรจึงสามารถศึกษาทฤษฏีและหลักการทางด้านบริหารธุรกิจ พร้อมกับเรียนวิชาเลือกและฝึกปฏิบัติการทางด้านการบินกับกองทัพอากาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการการบิน (MBA in Aviation Management)
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. รับผู้ที่จบปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี หลังจบปริญญาตรี
(ไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ทำงานด้านการบินมาก่อน )
2. มีผลคะแนนสอบ CU-TEP และ CU-BEST โดยไม่จำเป็นต้องมีคะแนนขั้นต่ำ
3. ผู้สมัครจะต้องไม่มีพันธะสัญญากับหน่วยงานในสังกัดในเรื่องการขอศึกษาต่อในต่างประเทศ
หรือได้ทุนสนับสนุนการเรียนต่อในสถาบันอื่นหรือในต่างประเทศ ที่จะทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้

เกณฑ์การคัดเลือก
– ผู้สมัครจะต้องทำการสอบ CU-TEP และ CU-BEST ก่อน โดยทำการสอบล่วงหน้า
โดยคะแนนที่สอบจะสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี
–  พิจารณาผลคะแนน CU-TEP และ CU-BEST พร้อมหลักฐานการสมัครอื่นๆ ที่ทางหลักสูตรกำหนด

การเรียนการสอน

–  การเรียนการสอนในวันศุกร์ตอนเย็น ( 18.00-21.00 น.) เสาร์หรืออาทิตย์ ( 9.00-16.00 น.)
–  รับสมัครรุ่นละประมาณ 50 คน
– ใช้เวลาเรียนขั้นต่ำ 2 ปี

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
แต่ละภาคการศึกษามีเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลา 8 สัปดาห์
ภาษาที่ใช้ในการเรียน
เรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ห้องปฏิบัติการ
ห้อง Management Cockpit ห้องปฏิบัติการทางการเงิน และศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่ทันสมัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางด้านการบินของกองทัพอากาศ

  ภาคเรียนละ / บาท ภาคฤดูร้อนภาคละ / บาท
ค่าเทอม * 19,000 7,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ** 30,000 20,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐาน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ ประมาณ 300,000 บาท

* เป็นอัตราสำหรับนิสิตชาวไทยเท่านั้น
** ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสาร,ตำราเรียน

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook