รวมหลักสูตร mba ทุกมหาวิทยาลัย

รวมสรุปหลักสูตร MBA ของแต่ละมหาวิทยาลัย สั้นๆ จุดเด่น ราคา สถานที่เรียน คุณสมบัติผู้สมัคร อัปเดทวันที่ 24/2/2553

รวมหลักสูตร MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( MBA – NIDA) – Update 24/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( MBA – STJOHN) – Update 24/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( MBA – SPU) – Update 24/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยนเรศวร  MBA – NU) – Update 24/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( MBA – HCU) – Update 24/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ( MBA – DPU) – Update 24/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยบูรพา ( MBA – BUU) – Update 24/2/2553
รวมหลักสูตร MBA สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( MBA – AIT) – Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( MBA – CMU ) – Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( MBA – CU ) – Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( MBA – KBU ) – Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( MBA – MUT ) – Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( MBA -RBAC) – Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยสยาม ( MBA – SIAM ) –  Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยศิลปากร ( MBA – SU ) –  Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( MBA – TU ) – Update 3/2/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( MBA – KKU ) – Update 21/1/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( MBA – BU ) – Update 10/1/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรังสิต  (MBA –  RSU ) – Update 10/1/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยมหิดล ( MBA – Mahidol ) – Update 10/1/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( MBA – KU ) – Update 10/1/2553
รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ  ( MBA – ABAC ) – Update มีนาคม/2552

มหาวิทยาลัยอื่นๆจะทยอยมาลงนะครับ

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook